Cùng chung lư tưởng

 

Ta đến bên nhau nghiêm bắt tay.

Đồng tâm giữ lửa đấu tranh này.

Mong quê hương mẹ ngừng gian khổ.

Ước nước non nhà hết loạn quay.

Đuổi bọn Tàu man loài ác độc.

Dẹp quân Thái thú lũ cuồng nhây.

Cùng chung lư tưởng t́nh huynh đệ.

Dựng lại cờ vàng tung gió bay.

 

Hoàng Dũng

Nov 10 , 2021

 

 

Họa 1  - Hăy cùng nhau quật khởi!

 

Từ ngày mất nước vẫn chung tay.

Nhiệt huyết tràn dâng lư tưởng này.

Đuổi hết quân gian bè thống trị.

Diệt tan Hán tặc lũ cuồng quay.

Hồn thiêng vất vưởng uy linh ngự.

Chế độ tham tàn kềm kẹp nhây.

Muôn triệu con tim cùng quật khởi.

Độc tài tà đạo phải cao bay.

 

Lâm Hoài Vũ

Nov 10. 2021

 

 

Họa 2 -  Thề quyết chiến

 

Lưu vong giữ lửa hăy chung tay.

Nhả đạn bằng thơ cuộc chiến này.

Sắc sảo ngôn từ may biến chuyển.

Tinh tường chữ nghĩa có khi quay.

Tàu phù quỉ quyệt luôn thâm hiểm.

Việt cộng mưu mô phải chặt nhây.

Huynh dệ đồng hô:Thề quyết chiến ”.

Nền vàng sọc đỏ phất tung bay …

 

Mặc Hậu

Nov 26 , 2021

 

 

Hoạ.- Theo Mỹ hay Tàu?

 

Biden - Phú Trọng cúi đưa tay

Tổng Thống thương tôi thế kẹt này

Theo Mỹ đồng minh dân Việt lợi

Bỏ Tàu đồng chí Cẩm B́nh quay

Chư vàng kư kết âm mưu độc

Bốn tốt bang giao thủ đoạn nhây

Chọn Đảng Việt Nam ngày tụt hậu

Đổi thay tính mạng Trọng đầu bay.

 

Tuyến Lê Sydney

Sep 12-23

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính