C̣n đó tháng Ba

 

 

 

Tháng Ba máu lệ chan ḥa

Xương phơi Quốc Lộ da nhầy gót chân

Đường về qua ngơ Phuớc An

Hay Tỉnh Lộ 7 sang miền Nha Trang

Tây Nguyên Bắc cọng ngập tràn

Pleiku di tản kinh hoàng bước chân

Cheo Reo-Phú Bổn…xa gần

Kontum bồng bế lần đường đào sanh

Nào ngờ pháo giặc cầm canh

Đùa trên xác chị, xác anh dọc đường

Tháng Ba ngày của đau thuơng

Vành khăn tang trắng, Ai nhường cho ai?

 

 

Nguyễn T́nh Cờ

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính