Em đọc Sử Việt

 

Truyền Thống Chống Tàu xâm lăng

 

 

Hiện tại, bọn phản quốc bán nước cầu vinh việt cọng đang mưu toan xóa nḥa việc học Lịch sử Dân tộc để chúng chuẩn bị thay thế việc học sử Việt sang học sử tàu theo như cam kết trong mật ước Thành Đô và cũng để xóa nḥa Tinh thần Dân tộc v́ chúng lo sợ, một khi tinh thần Dân tộc bất khuất chống tàu xâm lăng trỗi dậy, toàn dân Việt sẽ vùng lên quét sạch bọn măi quốc cầu vinh việt cọng ra khỏi cơi bờ Đất Việt.

 

Để chống lại âm mưu xóa nḥa Lịch sử Dân tộc của loài quỷ đỏ phản quốc, ta cổ vơ toàn dân đọc Sử Việt.

 

 

ĐẤT NƯỚC NAM DÂN NAM Ở

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

 

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Rành rành định phận tại sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

 

 

LƯ THƯỜNG KIỆT PHÁ TỐNG

 

Tống binh xâm nhiễu biên thuỳ,

Tướng quân Thường Kiệt dựng cờ Bắc chinh.

Bên song Như Nguyệt trú dinh,

Giang sơn dường có thần linh hộ tŕ.

Miếu tiền phảng phất ngâm thi,

Như phân địa thế, như tŕ thiên binh.

Bấy giờ Tống mới hư kinh,

Giảng hoà lại trả mấy thành cố cương.

Lại c̣n hối hận một chương:

"Tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng nguyên"

Năm mươi năm lẻ lâu bền,

Vũ công văn đức rạng truyền sử xạnh

 

 

Trần Hưng Đạo phá Mông Cổ


Trao truyền theo lối phép nhà,

Nhân tông hùng lược lại là tài hơn,

Rợ Nguyên quen thói tham tàn,

Quân năm mươi vạn, những toan tranh hành,

Sắc sai Hưng Đạo tổng binh,

Với Trần Quang Khải các dinh tiến vạo

Chương dương một trận phong đào,

Ḱa ai cướp giáo, ra vào có cổng

Hàm quan một trận ruổi giong,

Ḱa ai bắt giặc, uy phong c̣n truyển

Giặc Nguyên c̣n muốn báo đền,

Mượn đường hộ tống binh thuyền lại sạng

Xương bày trắng đất, máu màng đỏ sộng

Trần Hưng Đạo đă anh hùng,

Mà Trần Nhật Duật kể công cũng nhiệu

Hoài Văn tuổi trẻ trí cao,

Cờ đề sáu chữ quyết vào lập cộng

Trần B́nh Trọng cũng là trung,

Đành làm Nam quỷ, không ḷng Bắc vượng

Khuyển ưng c̣n nghĩa đá vàng,

Yết Kiêu, Dă Tượng hai chàng cũng ghê!

Mà trong ngọc diệp kim chi,

Lũ Trần Ích Tắc sao đi đầu hảng

Nhân khi biến cố vội vàng,

Kẻ trung người nịnh đôi dàng tỏ ra,

Trùng hưng đem lại sơn hà,

Đă hay thiên tướng cũng là tài sịnh

Nước nhà khi ấy thanh b́nh,

Truyền ngôi thái tử, lánh ḿnh Ngoạ vận

 

 

Lê thái Tổ phá giặc Minh


Mới hay cơ tạo xoay vần,

Có khi bĩ cực đến tuần thái lại

Thiếu chi hào kiệt trong đời,

Non xanh nước bạc có người kinh luận

Lương giang trời mở chân nhân,

Vua Lê Thái tổ ứng tuần mới rạ

Lam sơn khởi nghĩa từ nhà,

Phong trần lắm lúc kể đà gian nguỵ

Lạc xuyên đầu giết Mă Kỳ,

Nghệ, Thanh một giải thu về bản chượng

Chia quân kinh lược mọi đường,

Hai kinh đă định, bốn phương cũng bịnh

Vương Thông bền giữ cô thạnh

Viện binh hai đạo Bắc đ́nh tiếp sạng

Trời nam đă có chủ trương,

Mà cơ chế thắng miếu đường cũng tịnh

Chi lăng các đạo phục binh,

Liễu Thăng, Mộc Thạnh liều ḿnh nẻo xạ

Vương Thông thế túng cầu hoà,

Quyền phong Trần Cảo gọi là Quốc vượng

Ngôi thiêng sao xứng tài thượng

Trần Công trẫm sát để nhường long phị

 

 

B́nh Ngô đại cáo

 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có.

…..................................................

 

Bởi thế:

 

Thằng nhăi con Tuyên Đức động binh không ngừng

Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy

Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại

Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.

Ta trước đă điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong

Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực

Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế

Ngày hai mươi, trận Mă Yên, Liễu Thăng cụt đầu

Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong

Ngày hăm tám, thượng thư Lư Khánh cùng kế tự vẫn.

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau

Lại thêm quân bốn mặt vây thành

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc

Sĩ tốt kén người hùng hổ

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh

Gươm mài đá, đá núi cũng ṃn

Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận, sạch không ḱnh ngạc

Đánh hai trận tan tác chim muông.

Cơn gió to trút sạch lá khô,

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.

Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường

Xương Giang, B́nh Than, máu trôi đỏ nước

Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,

Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ


Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật!

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.
Suối Lănh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đ́a máu đen.

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

Thần Vũ chẳng giết hại, thể ḷng trời ta mở đường hiếu sinh

Mă Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn

bay phách lạc,

Vương Thông, Mă Anh, phát cho vài ngh́n cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim

đập chân run.

Họ đă tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực ḷng

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế ḱ diệu

Cũng là chưa thấy xưa nay

Xă tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Ngàn năm vết nhục nhă sạch làu

Muôn thuở nền thái b́nh vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đă lặng thầm phù trợ;


Than ôi!


Một cỗ nhung y chiến thắng,

Nên công oanh liệt ngàn năm

Bốn phương biển cả thanh b́nh,

Ban chiếu duy tân khắp chốn.


Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.

 

 

Quang Trung đại phá quân Thanh


Quân Thanh đă được Thăng long,

Một hai rằng thế là xong việc mịnh

Dùng dằng chẳng chịu tiến binh,

Nhác đường pḥng thủ, mống t́nh đăi hoạng

Nguỵ Tây nghe biết sơ pḥng,

Giả điều tạ tội, quyết đường cất quận

Dặm tràng nào có ai ngăn,

Thừa hư tiến bức đến gần Thăng lọng

Trực khu đến luỹ Nam đồng,

Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà đảng

Vua Lê khi ấy vội vàng,

Cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàng Bắc kịnh

Qua sông lại sợ truy binh,

Phù kiều chém dứt, quân ḿnh thác oạn

 

 

Đôi ḍng ca ngợi Đại Thắng Mùa Xuân Kỷ Dậu

 

 

TẾT ĐỐNG ĐA

 

Mồng năm Kỷ Dậu Tết năm xưa

Đại đế Quang Trung nhập Thăng Long

G̣ Đống Đa treo cổ Sầm Nghi Đống

Trống Hà Hồi thúc dục vang âm

Giặc nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị

Vượt cầu phao sông Hồng đào tẩu

Việt gian Lê Chiêu Thống theo dấu

Mùa xuân Kỷ Dậu Thăng Long huy hoàng

 

Mùa xuân tới, mùa xuân Bính Thân

Toàn dân Việt theo dấu người xưa

Tái hiện Tết Đống Đa thời đại

Dân nghĩa dũng nhập Thăng Long

Đánh đuổi Việt gian cọng sản

Cả và thái thú chệt chạy về tàu


 

Tết Bính Thân, mùa xuân Dân tộc

Xóa nḥa đi những năm dài u ám

V́ hoạn họa cọng sản tham tàn

Nước Việt từ đây đi vào vận hội mới

Tái dựng lại truyền thống tổ tiên

Văn minh lúa nước hiền ḥa

Nối tiếp bốn ngàn năm văn hiến

Tỏ mặt giống con Rồng cháu Tiên

Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt

Giải Đất h́nh Rồng ngạo nghễ

Rạng rở bên bờ biển Đông


 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính