Xóa nḥa Lịch sử Dân Tộc – xóa bỏ chữ Quốc Ngữ

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: "Chỉ sơ qua đã thấy rõ cái phi thực, bất khả thi của cái đề nghị quái đản trên. Vì thế hãy miễn bàn thêm những chuyện mông lung, mà chúng ta phải bám sát điểm trọng yếu của nó, đó là mục đích chính của vụ này: Tên Bùi Hiền đã không hề đưa ra được lý do hay cơ sở chính đáng nào để sửa đổi chữ Quốc Ngữ cả! Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ háo danh, nên bị VC gian manh lợi dụng chỉ thị cho hắn đưa ra một việc rồ dại, nhưng là đúng ý của VC, đã theo lệnh Tàu cộng mà âm mưu xóa sạch nền văn học, đạo đức, tâm linh cũng như nhân bản của chúng ta từ ngàn đời, được lưu trong sách sử, nhất là xóa sạch lịch sử Việt. Việc vô hiệu hóa toàn bộ sách vở cũ nhằm để xóa quá khứ, khiến đám hậu duệ sau này mất hẳn nguồn gốc, hầu Tàu cộng dễ đồng hóa và xóa sổ toàn dân tộc ta! Đây mới là vấn đề cốt cán cần được mọi người quan tâm.

(Người Việt Yêu Nước - VC sửa Tiếng Việt: Xoá văn hoá Việt để thôn tính và tiêu diệt ḍng giống Việt! )

 

 

Năm kia, hán ngụy việt cọng quyết định băi bỏ môn học lịch sử Việt.

 

Bây giờ chúng tiến hành âm mưu xóa bỏ chữ Quốc ngữ.

 

Như vậy là rơ ràng hán ngụy tự chúng nó xóa nḥa lịch sử Dân tộc - Xóa bỏ chữ Quốc ngữ để tiến hành mưu đồ hán hóa Dân Việt từ căn bổn nguồn gốc: Văn hóa và ngôn ngữ.

 

Chúng phá hoại, gây thương tật đến mức Dân Việt không c̣n đọc được chữ Việt th́ làm sao c̣n đọc được lịch sử về "Truyền thống chống tàu xâm lăng."

 

 

Em đọc sử Việt truyền thống chống Tàu xâm lăng

 

Hiện tại bọn phản quốc bán nước cầu vinh việt cọng đang mưu toan xóa nḥa việc học Lịch sử Dân tộc để chúng chuẩn bị thay thế việc học sử Việt sang học sử tàu theo như cam kết trong mật ước Thành Đô và cũng để xóa nḥa Tinh thần Dân tộc v́ chúng lo sợ, một khi tinh thần Dân tộc bất khuất chống tàu xâm lăng trổi dậy, toàn dân Việt sẽ vùng lên quét sạch bọn măi quốc cầu vinh việt cọng ra khỏi cỏi bờ Đất Việt.

 

Để chống lại âm mưu xóa nḥa Lịch sử Dân tộc của loài quỷ đỏ phản quốc, ta cổ vơ toàn dân đọc Sử Việt.

 

 

ĐẤT NƯỚC NAM DÂN NAM Ở

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

 

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Rành rành định phận tại sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

 

 

LƯ THƯỜNG KIỆT PHÁ TỐNG

 

Tống binh xâm nhiễu biên thuỳ,

Tướng quân Thường Kiệt dựng cờ Bắc chinh.

Bên song Như Nguyệt trú dinh,

Giang sơn dường có thần linh hộ tŕ.

Miếu tiền phảng phất ngâm thi,

Như phân địa thế, như tŕ thiên binh.

Bấy giờ Tống mới hư kinh,

Giảng hoà lại trả mấy thành cố cương.

Lại c̣n hối hận một chương:

" Tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng nguyên"

Năm mươi năm lẻ lâu bền,

Vũ công văn đức rạng truyền sử xanh.

 

 

 

TRẦN HƯNG ĐẠO PHÁ QUÂN MÔNG CỔ

 

Trao truyền theo lối phép nhà,

Nhân tông hùng lược lại là tài hơn,

Rợ Nguyên quen thói tham tàn,

Quân năm mươi vạn, những toan tranh hành,

Sắc sai Hưng Đạo tổng binh,

Với Trần Quang Khải các dinh tiến vào

Chương dương một trận phong đào,

Ḱa ai cướp giáo, ra vào có cổng

Hàm quan một trận ruổi giong,

Ḱa ai bắt giặc, uy phong c̣n truyển

Giặc Nguyên c̣n muốn báo đền,

Mượn đường hộ tống binh thuyền lại sang

Xương bày trắng đất, máu màng đỏ sông

Trần Hưng Đạo đă anh hùng,

Mà Trần Nhật Duật kể công cũng nhiêu

Hoài Văn tuổi trẻ trí cao,

Cờ đề sáu chữ quyết vào lập công

Trần B́nh Trọng cũng là trung,

Đành làm Nam quỷ, không ḷng Bắc vương

Khuyển ưng c̣n nghĩa đá vàng,

Yết Kiêu, Dă Tượng hai chàng cũng ghê!

Mà trong ngọc diệp kim chi,

Lũ Trần Ích Tắc sao đi đầu hảng

Nhân khi biến cố vội vàng,

Kẻ trung người nịnh đôi dàng tỏ ra,

Trùng hưng đem lại sơn hà,

Đă hay thiên tướng cũng là tài sinh

Nước nhà khi ấy thanh b́nh,

Truyền ngôi thái tử, lánh ḿnh Ngoạ vân.

 

 

 

LÊ THÁI TỔ PHÁ GIẶC MINH

 

Mới hay cơ tạo xoay vần,

Có khi bĩ cực đến tuần thái lai.

Thiếu chi hào kiệt trong đời,

Non xanh nước bạc có người kinh luân.

Lương giang trời mở chân nhân,

Vua Lê Thái tổ ứng tuần mới ra

Lam sơn khởi nghĩa từ nhà,

Phong trần lắm lúc kể đà gian nguy.

Lạc xuyên đầu giết Mă Kỳ,

Nghệ, Thanh một giải thu về bản chương.

Chia quân kinh lược mọi đường,

Hai kinh đă định, bốn phương cũng binh.

Vương Thông bền giữ cô thạnh

Viện binh hai đạo Bắc đ́nh tiếp sang.

Trời nam đă có chủ trương,

Mà cơ chế thắng miếu đường cũng tinh.

Chi lăng các đạo phục binh,

Liễu Thăng, Mộc Thạnh liều ḿnh nẻo xa.

Vương Thông thế túng cầu hoà,

Quyền phong Trần Cảo gọi là Quốc vương

Ngôi thiêng sao xứng tài thượng

Trần Công trẫm sát để nhường long phi 

B́nh Ngô đại cáo

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có.

…..................................................


Bởi thế:

Thằng nhăi con Tuyên Đức động binh không ngừng

Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy

Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại

Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.

Ta trước đă điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong

Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực

Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế

Ngày hai mươi, trận Mă Yên, Liễu Thăng cụt đầu

Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong

Ngày hăm tám, thượng thư Lư Khánh cùng kế tự vẫn.

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau

Lại thêm quân bốn mặt vây thành

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc

Sĩ tốt kén người hùng hổ

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh

Gươm mài đá, đá núi cũng ṃn

Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận, sạch không ḱnh ngạc

Đánh hai trận tan tác chim muông.

Cơn gió to trút sạch lá khô,

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.

Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường

Xương Giang, B́nh Than, máu trôi đỏ nước

Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,

Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ

Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật!

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.

Suối Lănh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc

Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đ́a máu đen.

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

Thần Vũ chẳng giết hại, thể ḷng trời ta mở đường hiếu sinh

Mă Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

Vương Thông, Mă Anh, phát cho vài ngh́n cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Họ đă tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực ḷng

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế ḱ diệu

Cũng là chưa thấy xưa nay

Xă tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Ngàn năm vết nhục nhă sạch làu

Muôn thuở nền thái b́nh vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đă lặng thầm phù trợ;

Than ôi!

Một cỗ nhung y chiến thắng,

Nên công oanh liệt ngàn năm

Bốn phương biển cả thanh b́nh,

Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.

 

 

 

QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

 

Quân Thanh đă được Thăng long,

Một hai rằng thế là xong việc minh

Dùng dằng chẳng chịu tiến binh,

Nhác đường pḥng thủ, mống t́nh đăi hoang.

Nguỵ Tây nghe biết sơ pḥng,

Giả điều tạ tội, quyết đường cất quân

Dặm tràng nào có ai ngăn,

Thừa hư tiến bức đến gần Thăng long.

Trực khu đến luỹ Nam đồng,

Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà đảng

Vua Lê khi ấy vội vàng,

Cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàng Bắc kinh

Qua sông lại sợ truy binh,

Phù kiều chém đứt, quân ḿnh thác oan

 

(Trích dẫn Đại Nam Quốc sử Diễn ca và B́nh Ngô Đại cáo )

 

Đôi ḍng ca ngợi Đại Thắng Mùa Xuân Kỷ Dậu

 

TẾT ĐỐNG ĐA

 

Mồng năm Kỷ Dậu Tết năm xưa

Đại đế Quang Trung nhập Thăng Long

G̣ Đống Đa treo cổ Sầm Nghi Đống

Trống Hà Hồi thúc dục vang âm

Giặc nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị

Vượt cầu phao sông Hồng đào tẩu

Việt gian Lê Chiêu Thống theo dấu

Mùa xuân Kỷ Dậu Thăng Long huy hoàng

Mùa xuân tới, mùa xuân Bính Thân

Toàn dân Việt theo dấu người xưa

Tái hiện Tết Đống Đa thời đại

Dân nghĩa dũng nhập Thăng Long

Đánh đuổi Việt gian cọng sản

Cả và thái thú chệt chạy về tàu

Tết Đinh Dậu, mùa xuân Dân tộc

Xóa nḥa đi những năm dài u ám

V́ hoạn họa cọng sản tham tàn

Nước Việt từ đây đi vào vận hội mới

Tái dựng lại truyền thống tổ tiên

Văn minh lúa nước hiền ḥa

Nối tiếp bốn ngàn năm văn hiến

Tỏ mặt giống con Rồng cháu Tiên

Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt

Giải Đất h́nh Rồng ngạo nghễ

Rạng rỡ bên bờ biển Đông

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính