Vấn Đề Là: Phải Xác Minh Lập Trường Cách Mạng hay Cải Lương

 

 

Trích: Để thực hiện được mục tiêu dung ḥa những khác biệt, phối hợp hành động chúng ta cần tập trung vào thực tiễn đấu tranh, tháo bỏ những nghi ngờ e ngại làm cho chúng ta không thể tiến gần lại với nhau, bắt tay nhau đấu tranh cho dân chủ mà nguyên nhân phần nhiều do tuyên giáo cộng sản, an ninh CS dựng lên và có phần ít ngăn cách do chúng ta tự tạo ra.

 

Chính v́ lẽ đó, chúng ta cần vận dụng trí tuệ giải mă ba trở lực cốt lơi làm suy yếu sức mạnh đấu tranh: Một là phá vỡ bức màn che chắn của tuyên giáo bảo vệ thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh; Hai là vạch trần sự thật về cái gọi là công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam; Ba là ngôn ngữ chống cộng cực đoan mà cộng sản ra sức tuyên truyền nhằm ngăn chận thế kết hợp trong ngoài của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ có nguồn gốc, khuynh hướng khác nhau.

(Le Nguyen (Danlambao) - Chống Cộng cực đoan là hề ngữ của Tuyên giáo Cs)

 

 

Về 3 trở lực:

 

- thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh

- công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam

- ngôn ngữ chống cộng cực đoan

 

Không phải bây giờ mới đặt ra nan đề về 3 trở lực kể trên.

 

- thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh

Ngay sau ngày phỏng giái ít lâu, tại thành hồ đă loan truyền bài ca “Như có boác hù ...” cải biên:

 

“Như có boác hù đang ngồi binh xập xám

Ngồi kế bên là tên Nguyễn Cao Kỳ

Người mang kiến đen là cụ Trần Văn Hương

Việt nem hồ tráng men ( hát 3 lần )”

 

Ở Hoa Kỳ, vào thập niên 1980 đă có Nhóm No Ho và Hưng Ca với bài hát “hồ chí minh chết śnh” hí hước.

 

Về sau và cho tới hiện nay, “thần tượng hồ tráng men” chỉ c̣n là “vật để công chúng đè bỉu, mỉa mai.”

 

Cho nên có thể nói rằng “công tác xóa bỏ huyền thoại hồ bác cụ” hầu như đă hoàn thành.

 

- công lao đánh đuổi thực dân đế quốc của đảng cộng sản Việt nam

 

Cũng vậy, ngay sau ngày phỏng giái ít lâu, cũng ngay tại thành hồ loan truyền ca dao đời mới:

 

“Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lư

Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do”

 

Giới trẻ buồn bả than:

 

Dép quai râu dẫm nát đời son trẻ

Nón tai bèo phủ lấp nẻo tương lai”

 

Nếu như trước khi “các bác dzô đây” phát động “đổi tiền”, “đánh tư sản mại bản” đày dân đi “Kinh tế mới”, đẩy thanh niên đi “xung phong - thủy lợi” lầm than th́ câu “công lao đánh Tây - Đuổi Mỹ” giành độc lập - tự do c̣n ḷe bịp được dân quê Miền Nam chơn chất.

 

Chớ c̣n sau những hành động cướp của giết người có kế họach như trên th́ đảng việt cọng của hồ bác cụ lộ nguyên h́nh đảng cướp chớ “công lao đánh đuổi thực dân, đế quốc” cái (mẹ rượt) ǵ?

 

- ngôn ngữ chống cộng cực đoan

 

À, cái dụ nầy là không phải độc quyền của tuyên giáo - phản gián việt cọng.

 

Cái dzụ nầy phần lớn xuất phát từ những đoàn thể, tổ chức chủ trương “Tranh đấu Ôn ḥa - Bất bạo động” với châm ngôn “trí thức phải biết chấp nhận khác biệt” nhân danh nguyên tắc dân chủ. Rằng: Tranh đấu phải biết “thức thời, quyền biến” nghĩa là trí trá, “hoạt đầu!”

 

Kỳ thật là họ trí trá gian manh, lập lờ đánh lận con đen, phao vu “chống cọng cực đoan v́ thù hận” thậm chí “độc quyền chống cọng” để cho họ rảnh tay “đối thoại - thỏa hiệp với việt cọng để tranh giành chia chát quyền lực.

 

Người Việt Quốc gia chống cọng lật tẩy lập trường man trá nầy đă từ lâu và cứ mỗi khi họ mót “ḥa hiệp - ḥa khí với việt cọng” th́ lại mở chiến dịch lu loa “chống cọng cực đoan, quá khích,” hoặc “độc quyền chóng cọng”. Và người quốc gia chống cọng lại chỉ rơ mưu toan trí trá của bọn hoạt đầu chánh trị nầy.

 

Cho nên trong hiện tại, vấn đề c̣n lại là:

 

- Thỏa hiệp - hợp tác với việt cọng để cải lương, nói là cải tổ, đổi mới dân chủ hóa tiệm tiến.

 

Hay là

 

Vận động Cách mạng, tức là vận động toàn dân đứng lên đạp đổ chế độ toàn trị, phản nước, hại dân việt cọng.

 

T́nh thế của Đất nước ngày càng suy sụp, nguy cơ hán hóa ngày càng trầm trọng, chúng ta không c̣n nhiều thời gian đẻ bàn tán ṿng vo.

 

Phải xác quyết rơ ràng: Cách mạng hay là chết!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính