CON NGƯỜI - TỰ DO - SIÊU VIỆT

 

 

Con Người

 

 

Thái tử Siddharta mới vừa sanh ra
Thân ḿnh trần trụi đứng lên, cất bước
Tay chỉ Trời, tay chỉ Đất dơng dạt hô:
Thượng thiên, hạ địa, Duy Ngă Độc Tôn
Có người nói đâu có thật như vậy
Sự kiện th́ không thật
Ư nghĩa câu chuyện thâm sâu
Ngă nói đây đâu chỉ là Đức Phật
Ngă nói đó biểu tượng CON NGƯỜI
Con người trần trụi, đầu đội trời
chân đứng vững trên mặt đất
Con người đứng giữa trời đất
Tay chỉ trời phán: Trời ở trên
Tay chỉ đất xác định: Đất ở dưới
Nhờ con người nhận thức
Mới biện biệt trời trên, đất dưới
Trong TAM TÀI con người là chủ
Nếu không có con người nhận thức
Sơn hà, đại địa, vũ trụ, thần linh
đều vong bặt,
CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG
Cho nên nói DUY NGĂ ĐỘC TÔN là v́ thế!

Phật tử học lóm, nói kinh Phật

 


Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tự Do

 

 

Phật dạy:
Bốn mươi chín năm nay
Ta chẳng nói tiếng ǵ
Ư Phật muốn nói rằng
Chúng sinh bản chất Tự Do
Đừng để kẹt vào giáo điều
Kể cả giáo lư của Ta
Chúa dạy:
Lời Ta nói: Ai có tai th́ nghe
Đó là lời dạy:
Ngươi là con người Tự Do
Tự Do nghe hoặc không nghe
điều Ta nói
Tư tưởng thời hiện đại:
Con người sanh ra
Tự Do và B́nh Đẳng
Tự quyết định thân phận
Muốn được Tự Do
Phải đấu tranh mới có
Ai không dám tranh đấu
V́ Tự Do, Dân Chủ
Không xứng đáng được hưởng
Tự Do và Dân Chủ
Tự Do Không cho không
biếu không

 

 

Nguyễn Nhơn
(Tuổi già lẩm cẩm, ba hoa)

 

 

 

Siêu Việt

 

 

Tên tự Dân tộc Việt Nam

Ṇi giống hùng cường Lạc Long

Việt có nghĩa là VƯỢT

Vượt lên trên nghĩa là Siêu Việt

Bảy bốn năm nay Dân – Nước

Ch́m đắm u trầm trong tăm tối

V́ họa tham tàn vô minh cọng sản

Hởi ai nối chí tiền nhân

Lư Lê Trần và c̣n ai nữa

Đứng vùng lên dẫn dắt

Dân tộc nầy qua cơn lầm than

Xây dựng lại xă hội dân tộc Việt

Vượt lên giá trị siêu việt

Của ṇi giống Lạc Hồng

Giống Tiên Rồng Nam Bắc Trung

 

 

Nguyễn Nhơn

Sắp tới ngày Tổng thống Hoa Kỳ đáo Thăng Long

21/2/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính