Biểu t́nh trên mạng ảo

 

 

Trích: “ Lời kêu gọi biểu t́nh trên mạng đ̣i xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp

 

... Do đó, trung thành với Tuyên ngôn Tự do Dân chủ ngày 08-04-2006 của Khối 8406: “Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vănh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đ̣i hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rơ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu”, Khối 8406 kêu gọi toàn thể Đồng bào trong và ngoài nước hăy dũng cảm và công khai làm một cuộc biểu t́nh trên mạng internet từ nay cho đến hết tháng 02-2015, để chống lại Điều 4 Hiến pháp cực kỳ phản động và phi dân chủ, bằng cách tự chụp h́nh, tay cầm bảng ghi một trong ba ḍng chữ sau đây:

 

1- Yêu cầu (/Đ̣i hỏi/Phải) hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp;

2- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp v́…. (thêm ư);

3- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp để…. (thêm ư); ( ngưng trích )

 

Đến nước nầy th́ không c̣n tị hiềm, giữ lịch sự ǵ được nữa! Phải nói thẳng thừng thôi!

 

Các quư ông bà muốn việt cộng bỏ điều 4 hiếp pháp để làm ǵ?


Để ra lập đảng đối lập tranh phong với việt cộng phải không?

 

Nghĩa là các quư ông, bà chấp nhận chế độ cộng phỉ và ra sinh hoạt công khai, nghĩa là thỏa hiệp hợp tác với nó chớ ǵ?

 

Gương chánh phủ Liên hiệp đoàn kết Quốc gia năm 1946 c̣n sờ sờ đó:
Khi bọn việt minh yếu xịu, nó kêu gọi hợp tác để lấy danh nghĩa và tăng cường sức mạnh. Khi nó thỏa hiệp được với thực dân Pháp, nó không cần phe Quốc gia để chưng h́nh nữa là nó thịt ráo trơn. Chỉ có các ông lănh tụ nhờ quân đội Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch che chở mới chạy vuột được sang Tàu.

 

Bây giờ cứ theo chế độ “cương lĩnh đảng ngồi xổm trên hiến pháp”, nó khỏi cần băi bỏ điều 4 làm chi cho tốn công. Nó cứ tự do cho các ông, bà ra tranh cử với nó thoải mái. Nhưng nó cứ theo luật rừng của nó: Mặt trận Tổ quốc vẫn sàng lọc ứng cử viên. Ông bà nào chịu thần phục nó, nó cho ra ứng cử. Nghĩa là cứ theo phép ma thuật “đảng cử, dân bầu” th́ các ông, bà cũng chỉ chưng h́nh, dzô cuốc huội vẹm nói láp váp đôi câu phê b́nh “trong phạm vi cơ chế” rồi huề.

 

Tóm tắt là: Đổi mới có đa nguyên, đa đảng cho có màu sắc “đối lập” cho ra vẻ mà thực chất cũng u như kỷ. Chỉ là b́nh mới rượu cũ để xu mị nhân dân như xưa nay dzậy thôi.


Nếu làm như vậy là các quư ông, bà phạm tội đồng lơa với bọn phản nước, hại dân việt cộng, kéo dài khổ nạn cộng sản cho Dân tộc và Đất nước. Thuốc đắng đả tật, lời thật mích ḷng, chẳng đặng đường v́ vận mệnh của Dân, Nước mà phải nói.

 

C̣n nói rằng, hễ mà bầu cử tự do có LHQ giám sát th́ “phe dân chủ ta”  ăn trùm th́ như vầy:


 

LHQ giám sát?


Nếu LHQ giám sát được, làm sao việt cộng xóa bỏ hiệp định Paris mà chỉ trơ mắt nh́n?

 

Tôi không làm chánh trị phe đảng thắng thua.


Tôi biết chắc một điều: Chừng nào việt cộng c̣n nắm giữ bộ máy cai trị, từ trung ương tới làng xă, mọi việc sửa đổi ở từng trên coi như vô tác dụng.


Chánh phủ trung ương chỉ là 1/3 bộ máy cai trị.


Chánh quyền Tỉnh, Quận, Xă quyết định 2/3 việc cai trị.

 

Tôi từng chỉ huy hành chánh địa phương từ Quận tới Tỉnh, hoạt động trong khuôn khổ dân chủ pháp trị. Nhưng nếu tôi muốn khống chế các cuộc bầu cử th́ dư sức.


Tôi không biết cộng sản Ba Lan hành động ra sao. Nhưng cộng sản cu li việt cộng th́ tôi sống với nó từ tù trong khổ sai, tù ngoài Kinh tế mới, sống nghèo khổ công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ tổng cộng 15 năm đoạn trường đứt ruột, tôi biết rơ ràng hợp tác với nó không chết cũng bị thương.


Nên chăng, nhắc lại câu của nhân sĩ Miền Nam Ngô Đ́nh Nhu: Cộng sản là nọc độc cho Quốc gia - Dân tộc. Thế hệ chúng ta phải vận động mọi nỗ lực mà ḿnh có để giải trừ nọc độc cộng sản cho nước Việt Nam.


C̣n như chê bỏ lời kẻ sĩ Việt Nam yêu nước nhỏ nhoi, sính hàng ngoại th́ trưng dẫn Yeltsin: Cộng sản là nan y, bất trị. Phải xóa bỏ tận gốc, không cải sửa được.

 

Và xin kết luận như vầy:

 

Muốn việt cộng đếm xỉa, phải hành động bằng người thật, việc thật.

 

Không làm ảo như việt cộng hứa hẹn thiên đường cộng sản.

 

Xuống đường, xuống đường!

Đập tan mọi xích xiềng!

Quyết kết đoàn tiến lên GIÀNH CHÁNH QUYỀN.

Việt Nam quê hương ta

Sống nô lệ 70 năm qua

Nào vùng lên thanh niên ơi!

Đất nước gọi vang nơi nơi

Vùng tiền phong quyết vơ trang tranh giành cuộc sống

Cầm tầm vong, cầm gạch đá.

Dù tử sanh ta nào sá.

GIÀNH LẤY CHÁNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN.

 

Nguyễn Nhơn

----------------------------------------

 

Ban điều hành Khối 8406:

 

1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài G̣n – Việt Nam.

2- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.

3- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa – Hải Pḥng – Việt Nam

3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.

4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính