Năm A
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Luật Nhân Quả trong đời sống tâm linh

 

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/07/atn15a.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YnB_n4iRg7M&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Is 55:10-11: (11) Một khi xuất phát từ miệng Ta, Lời Ta sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ư muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

● Rm 8:18-23: (18) Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.

● TIN MỪNG: Mt 13:1-23

 

Dụ ngôn người gieo giống

 

(1) Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, c̣n tất cả dân chúng th́ đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

 

Người nói: «Người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, th́ có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, v́ đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và v́ thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai th́ nghe».

 

Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói?

 

(10) Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: «Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?» (11) Người đáp: «Bởi v́ anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, c̣n họ th́ không. (12) Ai đă có th́ được cho thêm và sẽ có dư thừa; c̣n ai không có th́ ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là v́ họ nh́n mà không thấy, nghe mà không hiểu. (14) Thế là đối với họ đă ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nh́n cũng chẳng thấy; (15) v́ ḷng dân này đă ra chai đá: chúng đă bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và ḷng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

 

(16) «C̣n anh em, mắt anh em thật có phúc v́ được thấy, tai anh em thật có phúc, v́ được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đă mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

 

Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống

 

(18) «Vậy anh em hăy nghe dụ ngôn người gieo giống. (19) Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, th́ quỷ dữ đến cướp đi điều đă gieo trong ḷng người ấy: đó là kẻ đă được gieo bên vệ đường. (20) C̣n kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (21) Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đăi v́ Lời, nó vấp ngă ngay. (22) C̣n kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quư bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả ǵ. (23) C̣n kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, th́ tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục».

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Muốn có cây lúa hay những bông lúa tốt, ta phải gieo hạt ǵ? Tương tự, muốn có sự sống đời đời, ta phải gieo «nhân» ǵ? «Nhân» phát sinh sự sống đời đời là ǵ?

 

2.   Có «nhân» tốt th́ đă đủ để có «quả» tốt chưa? Có hạt giống tốt nhưng không chịu cày bừa, tưới nước, bón phân, làm cỏ th́ có kết quả không? Có «nhân» phát sinh sự sống đời đời đă đủ để có sự sống ấy chua? Cần ǵ nữa?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Lư thuyết «nhân» và «duyên»

 

Dụ ngôn gieo giống của Đức Giêsu khiến người ta nghĩ đến thuyết nhân duyên của Phật giáo. Muốn có được cây lúa, điều tối quan trọng là phải có hạt giống lúa, đó chính là «nhân» để có «quả» là cây lúa. Nhưng hạt lúa không thể nảy mầm và phát triển nếu không có những điều kiện thuận lợi như: đất tốt, nước, nhiệt độ, ánh sáng, hoặc phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, v. v… Những điều kiện ấy gọi là «duyên». Nếu những điều kiện để phát triển ấy hết sức thuận lợi mà không có hạt giống lúa th́ cũng không bao giờ có được cây lúa. Như vậy, phải hội đủ «nhân» và «duyên» th́ mới có thể sinh ra «quả» mong muốn.

 

2.   Nhân nào quả nấy

 

Điều quan trọng nhất để có «quả» mà ta mong muốn, là ta phải có «nhân» tương ứng với «quả». Muốn có quả sầu riêng, ta phải dùng hạt sầu riêng để trồng, không thể trồng hạt mít mà ra cây hay trái sầu riêng được. Muốn có trái sầu riêng thơm, ngon, to, ta không chỉ cần trồng hạt sầu riêng, mà c̣n phải trồng loại hạt sầu riêng thật tốt. Hạt tốt mới sinh ra trái tốt được. Đức Giêsu cũng đă từng nói về luật nhân quả này: «Ở bụi gai, làm ǵ có nho mà hái? Trên cây găng, làm ǵ có vả mà bẻ?  Nên hễ cây tốt th́ sinh quả tốt, cây xấu th́ sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt» (Mt 7:16-18).

 

Vậy muốn đạt được mục đích, ta phải xác định mục đích của ta – tức «quả» mà ta muốn vun trồng – là ǵ? Sau đó phải t́m «nhân» hay hạt giống thích hợp, và cuối cùng là phải tạo «duyên» hay điều kiện thuận lợi. Đối với người Kitô hữu, mục đích cuối cùng của con người chính là Thiên Chúa, cũng là sự sống đời đời, là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Muốn đạt được, ta cần phải xác định thật rơ mục đích ấy cho suốt cả đời ḿnh. Nếu «quả» là sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, th́ «nhân» hay hạt giống phát sinh ra «quả» ấy là ǵ?

 

3. «Nhân» hay hạt giống sinh ra «quả» sự sống đời đời

 

Muốn biết «nhân» sinh ra «quả» sự sống đời đời là ǵ, ta hăy nghe Đức Giêsu nói.

Một trong những «nhân» quan trọng dẫn đến sự sống đời đời là mến Chúa yêu người: «Thưa Thầy, tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ? – Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính ḿnh» (Lc 10:25.27). Có người đă làm được những điều ấy, th́ Đức Giêsu đ̣i hỏi hỏi họ theo Ngài: «Thưa Thầy, tôi phải làm điều ǵ tốt để được hưởng sự sống đời đời ? – Hăy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hăy đến theo tôi» (Mt 19:16.21; x. Mc 10:17.21).

 

Ngoài ra c̣n phải tin vào Đức Giêsu như Ngài nói: «Ai tin vào Con của Người th́ khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời» (Ga 3:16), và vâng nghe lời Ngài: «Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đă sai tôi, th́ có sự sống đời đời» (Ga 5:24), v́ lời của Ngài là lời hằng sống, Ngài nói: «Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời» (Ga 6:68). Nhờ tin và vâng nghe lời Ngài mà ta nhận biết Chúa Cha, nguồn gốc của sự sống đời đời, Ngài nói: «Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đă sai đến, là Giêsu Kitô» (Ga 17:3).

 

Sau khi tin Đức Giêsu và nhận biết Chúa Cha, sự sống đời đời đ̣i hỏi ta sống hết ḿnh cho niềm tin ấy, nghĩa là sống yêu thương và xả thân; Ngài nói: «Ai yêu quư mạng sống ḿnh, th́ sẽ mất ; c̣n ai coi thường mạng sống ḿnh ở đời này, th́ sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời» (Ga 12:25).

 

Ngoài ra, để có sự sống đời đời, chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt của Đức Giêsu: «Ai ăn thịt và uống máu tôi, th́ được sống muôn đời» (Ga 6:54). Nghĩa là càng ngày ta càng phải tiêm nhiễm tính chất yêu thương của Đức Giêsu vào người, dần dần thay thế chất «tôi» bằng chất «Ngài», nói khác đi là được Giêsu hóa, hay biến thành Giêsu để cuối cùng nên giống Ngài hoàn toàn.

 

Làm như thế, Đức Giêsu sẽ trở thành một nguồn nước trường sinh đem sự sống đời đời cho ta, đồng thời cũng biến chính ta thành nơi mang mạch nước đem lại sự sống cho những người chung quanh, như Ngài từng nói với người phụ nữ Samari: «Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời» (Ga 4:14).

 

Theo Đức Giêsu, đó là những «nhân» sẽ sinh ra «quả» là sự sống đời đời. V́ thế, muốn được sống đời đời, tức sống hạnh phúc đích thực, chúng ta phải gieo những «nhân» ấy chứ không phải những «nhân» khác. Muốn có sự sống đời đời mà lại gieo những hạt nhân khác với những «nhân» ấy, th́ chẳng khác ǵ muốn trồng lúa mà lại dùng hạt bắp hay hạt cỏ. Hiện nay, biết bao người muốn có sự sống đời đời nhưng lại đang gieo những hạt giống khác với những hạt giống mà Đức Giêsu đă chỉ bảo: chẳng hạn cố gắng giữ cho thật kỹ những thói quen hay tập tục tôn giáo nào đấy, những nghi thức, những buổi cầu kinh… Thế th́ thật là «công dă tràng»! Bạn có phải là hạng người đó không?

 

4. «Duyên» hay những điều kiện để «nhân» thành «quả»

 

Những «nhân» vừa kể là tối cần thiết để phát triển thành «quả» sự sống đời đời. Nhưng để phát triển thành quả, cần phải có những điều kiện hay hoàn cảnh thuận lợi.

 

Đức Giêsu đă đưa ra một số những hoàn cảnh khác nhau:

    «Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất» (Mt 13:4): Có những người đă trồng đúng hạt giống của sự sống đời đời, nghĩa là đă nhất quyết sống yêu thương, sống tinh thần của Đức Giêsu. Nhưng rất tiếc ḷng ham danh, lợi, quyền và những vui thú trần gian, hoặc có những lư thuyết trần tục hấp dẫn họ quá mạnh, lôi cuốn họ vào con đường hưởng thụ cá nhân, ích kỷ, khiến họ từ bỏ việc sống theo tinh thần Đức Giêsu.

 

    «Có những hạt rơi vào nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, v́ đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và v́ thiếu rễ nên bị chết khô» (Mt 13:5-6): Đây là những người đă khởi sự sống tinh thần yêu thương của Đức Giêsu một thời gian, nhưng v́ chưa quyết tâm dứt khốt và sâu xa, chưa xác tín vào con đường theo Chúa, nên khi bị thử thách bởi nghịch cảnh, đă không bền đỗ, đă từ bỏ con đường ḿnh đang theo.

 

    «Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt» (Mt 13:7): Đây là những người quyết tâm theo Chúa đến cùng, nhưng đồng thời cũng theo đuổi một số đam mê trần tục. Tới một lúc nào đó có sự xung đột giữa hai con đường khiến họ phải dứt khốt chọn một. Lúc đó họ bị con đường trần tục hấp dẫn hơn khiến họ từ bỏ con đường theo Chúa.

 

    «Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục» (Mt 13:8): Đây là những người quyết tâm theo Chúa đến cùng, lại biết củng cố quyết tâm đó mỗi ngày bằng suy tư lời Chúa, cầu nguyện, từ bỏ ḿnh, hy sinh cho tha nhân. Nhờ đó họ luôn trung thành với tinh thần của Đức Giêsu, bất chấp những khó khăn nghịch cảnh, những cám dỗ của trần thế. Nếu có sa ngă, họ vẫn chỗi dậy được để tiếp tục con đường.

 

Tùy theo cao độ quyết tâm và mức độ củng cố quyết tâm ấy mà họ đạt tới những mức độ thánh thiện và bản lănh nội tâm khác nhau. Tuy họ đều đạt được sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực một cách tràn đầy, nhưng dung lượng hạnh phúc ấy khác nhau. Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng minh họa sự khác nhau này bằng những b́nh chứa có dung lượng khác nhau, cái 1 lít, cái 10, cái 100, cái 1000 lít… Cái nào cũng đầy tràn chất lỏng đến nỗi không thể chứa thêm được nữa. Nghĩa là số lượng hạnh phúc đích thực có thể khác nhau rất xa, nhưng ai cũng đều ở mức độ tràn đầy tối đa (100%).

 

Như vậy, đọc bài Tin Mừng này, ta hăy xác định cho thật rơ ḿnh phải gieo «nhân» nào vào tâm hồn ta để có sự sống đời đời, và sau đó phải tạo «duyên» tức biến tâm hồn ta thành thửa đất tốt bằng cách nào để «nhân» đó phát triển thành «quả». Điều tối quan trọng là đừng gieo lầm «nhân» kẻo uổng công tu tập hay giữ đạo cả đời một cách sai lạc.

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, Cha chính là «nhân», là nguồn gốc phát sinh sự sống đời đời ở trong con. Xin Cha hăy càng ngày càng lớn lên và tác động hữu hiệu trong tâm hồn con. Muốn thế, con phải làm cho «cái tôi» của con ngày càng nhỏ đi. Xin cho con biết sống tinh thần tự hủy để Cha hay T́nh Yêu có điều kiện thuận lợi lớn lên trong con. Đó cũng chính là sự sống đời đời hay hạnh phúc đích thực của con. Amen.

 

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính