Năm A
Chúa Nhật 29 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

 Lệnh của con người và thánh ư Thiên Chúa

 

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Is 45,1.4-6: (1) Đức Chúa phán với kẻ Người đă xức dầu: «Ta đă cầm lấy tay phải ngươi để bắt các dân tộc suy phục ngươi».

● 1Tx 1,1-5b: (5) Khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, th́ không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà c̣n có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa.

● TIN MỪNG: Mt 22,15-21

Nộp thuế cho Xêda

 

(15) Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, t́m cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. (16) Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: «Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, v́ Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. (17) Vậy xin Thầy cho biết ư kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?» (18) Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ư, nên Người nói: «Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả h́nh! (19) Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!» Họ liền đưa cho Người một quan tiền. (20) Người hỏi họ: «H́nh và danh hiệu này là của ai đây?» (21) Họ đáp: «Của Xêda». Bấy giờ, Người bảo họ: «Thế th́ của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa». (22) Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.

 

 

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Người trong tập thể, trong xă hội hay giáo hội… phải vâng phục bề trên ḿnh. Điều đó đúng hay sai? Đúng tuyệt đối hay có luật trừ? Khi nào có luật trừ?

2.  Đức Giêsu có khi nào không tuân hành luật Môsê không? Các tông đồ có luôn luôn vâng lời các nhà lănh đạo Do Thái giáo không? Tại sao? Các Ngài theo nguyên tắc nào?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Bối cảnh bài Tin Mừng

 

Nước Do Thái thời Đức Giêsu là một nước bị đế quốc Rôma đô hộ. Dân Do Thái phải đóng thuế cho đế quốc. Về vấn đề này, trong nước có hai khuynh hướng chính trị đối lập, thậm chí thù nghịch nhau:

 

– Phe Hêrốt (quốc doanh) là phe thân chính quyền, chủ trương ủng hộ đế quốc để đế quốc bảo vệ ngai vàng và quyền cai trị của ḿnh. Phe này chủ trương bắt dân đóng thuế cho đế quốc. Trong tôn giáo, phái Sađốc (thường gồm các tư tế) cũng theo lập trường chính trị này.

 

– Phe dân chúng (yêu nước) là phe đứng về phía nhân dân và tôn giáo. Phe này không muốn tùng phục đế quốc xâm lược, và thường t́m cơ hội để nổi dậy dành lại độc lập cho đất nước. V́ thế, họ chủ trương chống lại việc nộp thuế. Trong xă hội có phái Zêlốt, và trong tôn giáo có phái Pharisêu đứng về phe này.

 

Người dân nào theo phe Hêrốt th́ bị dân chúng oán ghét, tẩy chay. C̣n ai đứng về phe dân chúng th́ bị chính quyền để ư, gây khó dễ. Do đó, chủ trương nộp thuế hay không là một vấn đề rất nhạy cảm đối với dân chúng. V́ thế, để âm mưu gài bẫy Đức Giêsu hầu hại Ngài, những người Pharisêu đă đặt vấn đề với Ngài, buộc Ngài phải tuyên bố lập trường về vấn đề nhạy cảm này. Đức Giêsu biết âm mưu thâm độc của họ:

 

(1) Nếu Ngài trả lời nên nộp thuế th́ Ngài sẽ bị dân chúng tẩy chay, họ sẽ không thèm nghe giáo huấn của Ngài nữa;

 

(2) Ngược lại, nếu Ngài trả lời không nên nộp thuế, th́ phe Hêrốt sẽ có cớ để tố cáo Ngài chống lại pháp luật;

 

(3) Nếu Ngài không trả lời, th́ Ngài chứng tỏ ḿnh không có lập trường, là người dốt nát, Ngài sẽ bị mất uy tín của một đạo sư.

 

Cách nào th́ cũng đều gây rắc rối cho Ngài. Nhưng Ngài đă trả lời một cách rất khôn ngoan, hợp lư, vừa thoát khỏi bẫy của những kẻ muốn hại Ngài, vừa đưa ra được một nguyên tắc soi sáng cho con người, nhất là cho các Kitô hữu phải sống trong một t́nh thế xă hội phức tạp tương tự như xă hội thời Ngài. Thật vậy, con người trong một xă hội luôn luôn bị giằng co bởi uy quyền của thế lực trần tục và đ̣i hỏi của lương tâm, của thánh ư Thiên Chúa, v.v… Thật khó xử!

 

Sau khi bắt họ xác định h́nh trên đồng tiền là của ai, và họ trả lời là của Xêda th́ Ngài trả lời: «Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa» (Mt 22:21). Với câu trả lời này, âm mưu của họ thất bại.

 

2.   Hai nguyên tắc đều đúng nhưng đôi khi đối nghịch nhau

 

Trong các tập thể, ta thường phải dưới quyền người lănh đạo tập thể và và phải tuân phục họ. Trong gia đ́nh có cha mẹ, trong xă hội có chính quyền các cấp, trong Giáo Hội có giáo quyền. Tất cả những người lănh đạo ấy đều là con người, họ có thể ra lệnh đúng với thánh ư Thiên Chúa, mà cũng có thể ngược lại thánh ư Ngài. Nếu lệnh của họ phù hợp với thánh ư Thiên Chúa, th́ không có vấn đề, người Kitô hữu phải vâng phục họ. Không vâng phục họ chính là không vâng phục Thiên Chúa. Nhưng nếu lệnh của họ đi ngược lại thánh ư Ngài như đă từng xảy ra biết bao lần trong lịch sử, th́ ta sẽ lâm vào t́nh trạng xung đột nguyên tắc hay xung đột bổn phận, rất khó xử. Có hai nguyên tắc đôi khi xung đột nhau:

 

– Một đằng phải vâng phục người lănh đạo, v́ họ là đại diện cho Thiên Chúa, và v́ quyền họ nắm trong tay đến từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết: «Mỗi người phải phục tùng chính quyền, v́ không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Cần thiết phải phục tùng họ, không những v́ sợ bị phạt, mà c̣n v́ lương tâm» (Rm 13:1-2.5; x.1Pr 2:13-14.17b).

 

– Đằng khác, Thánh Phêrô lại nói: «phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm» (Cv 5:29). Ngài nói thế để phản đối giới lănh đạo tôn giáo Do Thái khi họ cấm ông không được rao giảng Tin Mừng.

 

3. Vấn đề đặt ra

 

Một tập thể, một đất nước, một giáo hội… luôn luôn phải có người lănh đạo, nếu không th́ sẽ lâm vào t́nh trạng «vô chính phủ», rất hỗn loạn và thật tai hại. Người xưa nói: «Nhất nhật vô vương đảo huyền thiên hạ» (nghĩa là: một ngày không vua, thiên hạ đại loạn), Đại Việt Sử Thi cũng viết: «Nước một ngày không thể không vua». Nếu có người lănh đạo mà người dưới không tuân phục, th́ sẽ mất trật tự, không ổn định, tập thể không thể tồn tại hay phát triển được. Người lănh đạo thường tài đức hơn người, nên lệnh truyền của họ thường phản ảnh đúng thánh ư Thiên Chúa. V́ thế, trên nguyên tắc, Kitô giáo chủ trương con người phải vâng phục bề trên của ḿnh. Chủ trương này thật hợp t́nh hợp lư.

 

Nhưng đă là con người th́ đều có tự do đối với lương tâm, đồng thời cũng rất yếu đuối và hay thay đổi. Trong mỗi thời điểm, họ có thể làm theo lương tâm, theo thánh ư Thiên Chúa, mà cũng có thể không làm theo lương tâm mà làm theo lợi ích riêng tư của họ. Do đó có rất nhiều trường hợp lệnh trên không phù hợp với lẽ phải, đi ngược lại thánh ư Thiên Chúa, bất lợi cho lợi ích chung. Rất nhiều người lănh đạo khi được đưa lên nắm quyền th́ là người rất tài đức, xứng đáng được mọi người tuân phục. Nhưng khi nắm quyền hành trong tay một thời gian, họ liền bị biến chất, v́ quyền hành có khả năng tha hóa con người. Người Pháp có câu: «Le pouvoir corrompt par nature» (nghĩa là: quyền hành tự bản chất làm hư hỏng con người).

 

Trường hợp Sa-un trong Cựu ước là một điển h́nh (x. 1Sm 9:15-17). Khi Sa-un được Thiên Chúa chọn làm vua Do Thái th́ ông là người xứng đáng. Nhưng sau đó ông bị biến chất nên đă bị Thiên Chúa truất phế để lập Đavít lên thay thế (x. 1Sm 28:16-18). Thật vậy, biết bao người lănh đạo ban đầu giống như một minh quân, nhưng cầm quyền lâu năm lại biến thành bạo chúa. Chính v́ thế trong các xă hội dân chủ, người lănh đạo tập thể luôn luôn có một nhiệm kỳ nhất định. Người lănh đạo nào vẫn giữ được tài đức th́ có thể được tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Không ai được giữ chức lănh đạo vô thời hạn cả. Đó là một nguyên tắc xă hội thật sáng suốt và khôn ngoan, phù hợp với t́nh trạng dễ thay đổi của con người. Những tập thể chủ trương ai lănh đạo là lănh đạo suốt đời th́ người lănh đạo tập thể ấy thường dễ bị thoái hóa theo thời gian.

 

Vậy, trong một tập thể, như gia đ́nh, cộng đoàn, xă hội hay giáo hội, ta phải theo nguyên tắc nào? phải vâng phục ai? nhất là khi lệnh của người lănh đạo không phù hợp với lẽ phải, với lương tâm, với thánh ư Chúa?

 

4. «Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa»

 

Qua câu nói của Đức Giêsu, ta thấy cần phải phân biệt những ǵ thuộc lănh vực trần tục, và những ǵ thuộc lănh vực lương tâm. Hai lănh vực này có thể phân biệt rơ ràng, điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn độc lập với nhau, hay không có sự bao trùm lên nhau. Những ǵ hoàn toàn thuộc lănh vực trần tục, không liên quan đến lương tâm, th́ ta phải hoàn toàn tuân phục người lănh đạo. Chẳng hạn nhà nước buộc người dân đến tuổi trưởng thành phải làm căn cước, hay khi kinh doanh, bán nhà, bán xe phải đóng thuế, v.v… hoặc khi Giáo Hội buộc các tín hữu muốn kết hôn phải tŕnh sổ rửa tội, phải rao ở nhà thờ, v.v… th́ ta phải tuân phục. Nhưng trong những việc liên quan đến lương tâm, th́ ta phải làm theo lương tri và lương tâm đúng đắn của ḿnh. Không thể lấy lư do luật nhà nước hay luật Giáo Hội để làm ngược lại ư muốn của Thiên Chúa được phản ảnh qua lương tri và lương tâm ḿnh. Chính Đức Giêsu đă bất chấp luật sabát của Môsê – tức luật tôn giáo – để làm theo đ̣i hỏi của t́nh yêu đại đồng (x. Mt 12:1-8; 12:9-14; Lc 13:10-17; 14:1-6; Ga 5:1-18; 9:1-41). Phêrô đă bất chấp lệnh cấm của giới lănh đạo tôn giáo để làm theo đ̣i hỏi của Thiên Chúa là rao giảng Tin Mừng (x. Cv 5:27-33). Các thánh tử đạo trên thế giới đă trung thành với Thiên Chúa bất chấp lệnh cấm đạo của chính quyền.

 

Mục đích của đức vâng phục Kitô giáo là để thực hiện thánh ư Thiên Chúa. Khi nào sự vâng phục không phải là thực hiện thánh ư Thiên Chúa th́ không c̣n là nhân đức nữa. Nếu vâng lời bề trên để thực hiện một tội ác th́ chẳng những không công phúc ǵ, mà c̣n mang tội đồng lơa nữa.

 

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, sống đạo của Cha trong xă hội con người nhiều khi thật khó! V́ con người có luật của con người, và Thiên Chúa có luật của Thiên Chúa, hai luật này con đều phải tôn trọng, nhưng cũng có đôi khi trái ngược nhau. Lúc đó con biết làm theo luật nào? Nhiều khi con đă nhân danh luật của con người, của tôn giáo, để khỏi phải làm theo đ̣i hỏi của lương tâm, của t́nh yêu. Làm như thế có đúng không? Có đẹp ḷng Cha không? Xin hăy cho con đủ t́nh yêu và can đảm để sống đúng ư Cha. Amen.

 

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính