Ai tận trung? Ai bán nước?


“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”
Chuyện ngàn xưa ghi chép sử xanh
Thân làm tướng tử thủ với thành
“Anh hùng tử” rạng ngời sử sách

“Ngụy Văn Thà liều thân chiến tử
Thề hy sinh trọn nghĩa Hoàng Sa
Chết cùng tàu báo đáp ân nhà
“Anh hùng tử khí hùng nào tử!”

Lê Đức Anh, một tên hèn tướng
Sợ giặc Tàu tiến đánh Gạc Ma *
Sáu tư chiến sĩ (64) chịu làm bia
Lệnh của hắn “Không được nổ súng”

Họ đă chết trong niềm tủi nhục
Đau thương không chống trả đạn thù
Chết ngậm hờn ô nhục ngàn thu
“Lệnh Cấp Trên” Tập Đoàn nô bộc

Hai trận chiến phô bày hư thực
Ai tận Trung? Ai bán quê cha?
“Nguỵ Văn Thà” tử chiến Hoàng Sa
Thề quyết tử không hề chịu nhục

Băi Gạc Ma, vết nhơ c̣n đó
“Quân Đội Anh Hùng” thật mỉa mai!
Chưa đánh đă hàng, tướng bất tài
Rơ chứng tích tay sai Tàu Đỏ...!


 

Ngư Sĩ

* 14-3-1988, hải quân Tàu Cộng tiến đánh Băi Gạc Ma, thuộc Trường Sa.
Bộ đội giữ đảo được “Lệnh Cấp Trên” “KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG.”
Giặc nă đại liên bắn chết 64 bộ đội và đánh ch́m 1 Vận Tải Hạm của Việt Cộng.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính