Nancy Pelosi đối diện với lănh đạo Dân bầu của 50 Tiểu bang Hoa Kỳ

 

 

HĂY ĐỔ LỆ ĐI PELOSI V̀ BÀ ĐANG DẦN THẤY QUAN TÀI (!)

 

THỐNG ĐỐC “HẠCH TỘI” BÀ NANCY PELOSI

 

Hội nghị Thống đốc bỏ phiếu 32-18 để chất vấn bà Nancy Pelosi

 

Hiến pháp Hoa Kỳ kêu gọi ba bước để loại bỏ Chủ tịch Hạ viện khỏi quyền lực:

 

1•) Đầu tiên, Ṭa Bạch Ốc phải nộp các bản luận tội trước ṭa, mà RUDY GIULIANI DID đă có

 

2•) Tiếp theo, Hội nghị Thống đốc Hoa Kỳ phải tham gia một cuộc bỏ phiếu đa số về việc "Không có niềm tin nào" trong hồ sơ công khai.

 

Sáng nay, cuộc bỏ phiếu đó đă được đưa vào khi 2 Thống đốc đảng Dân chủ đă tham gia cùng 30 Thống đốc đảng Cộng ḥa để bảo đảm số lượng cần thiết. Việc bỏ phiếu sẽ được Bộ trưởng Ngoại giao ghi lại; và

 

3•) giao cho Thượng viện cho bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng trong quá tŕnh chất vấn.

 

"Trước đây chưa từng có ai tiến gần cuộc chất vấn một Chủ tịch Hạ viện. Hiến pháp làm cho nó rất khó khăn, v́ người ấy thực sự được coi là tiếng nói của người dân.

Bây giờ, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ câu chuyện kể nào mà chúng tôi muốn để tiến tới một thử nghiệm tại Thượng viện.

 

Chọn một: Bà ấy say rượu. Bà ấy là một tên tội phạm. Con gái của bà là tội phạm. Bà ấy là một thành viên của Deep State. Có 20 lư do để luận tội bà. Tất cả những ǵ chúng ta cần bây giờ là một".

 

Khi phiếu bầu của các Thống đốc đạt được, Mitch McConnell, chủ tịch Thượng Viện sẽ có 10 ngày để bắt đầu một phiên ṭa để xét xử..

 

Có tin đồn rằng họ đă thiết lập “vụ án” này và Giuliani và Dershowitz sẽ là những bộ óc pháp lư tranh luận về vụ án nầy. Điều đó báo hiệu thảm họa cho Pelosi.

 

Xin lỗi, Nancy, nhưng bà đă gây ra điều này với chính ḿnh.

 

*Nguồn: https://dailyworldupdate.us/governors-conference-votes-32-18-to-impeach-nancy-pelosi/

 

Andrew An Nguyen dịch

----------------------------------------------------------

Governor’s Conference Votes 32-18 to Impeach Nancy Pelosi

Flagg Eagleton Hot Potato, The Fictional Impeachment of Nancy Pelosi

 

 

The United States Constitution calls for three steps to remove a Speaker of the House from power. First, the White House has to file impeachment papers in court, which RUDY GIULIANI DID already. Next, the Conference of American Governors has to enter a supermajority vote of “no confidence” in the public record.

 

This morning, that vote was entered as 2 Democrats joined 30 Republicans in securing the needed numbers. The vote will be recorded by the Secretary of State and delivered to the Senate for the third and final step in the impeachment process.

 

New Hampshire Lieutenant Governor Art Tubolls said it was “awe-inspiring” to be a part of such a historic event:

 

“Nobody has ever come close to impeaching a Speaker before. The Constitution makes it very difficult, since she is literally considered the voice of the people. Now, we get to use whatever narrative we like to move forward to a trial in the Senate. Pick one: She’s a drunk. She’s a criminal. Her daughters are criminals. She’s a member of the Deep State. There are 20 reasons to impeach her. All we need now is one.”

 

Once the vote of the Governors reaches Mitch McConnell, he’ll have 10 days to initiate a trial for impeachment. Rumor has it they’re already building their case and that Giuliani and Dershowitz will be the legal minds arguing the case. That spells disaster for Pelosi.

 

Sorry, Nancy, but you did this to yourself.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính