Nói về 30 năm Cuộc Chiến Việt Nam hay là Chính Nghĩa thuộc về Ai ?

 

Ls. Lê Duy San

 

 

Đối với những người có một tŕnh độ học vấn trung b́nh và được sống tại thành thị, th́ hầu hết đều cộng nhận rằng cuộc chiến Việt Nam kéo dài suốt 30 năm, từ 1945 tới 1975 giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam không phải là một cuộc nội chiến, ngoại trừ Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, mà là một cuộc chiến ư thức hệ: Cuộc chiến giữa Cộng Sản, độc tài chuyên chế và Quốc Gia, tự do dân chủ hay nói cho đúng hơn, giữa Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Tự Do. Bọn Cộng Sản mi ền Bắc Việt Nam được cả khối Cộng Sản mà trong đó, hai nước lớn nhất là Nga Sô và Trung Quốc hỗ trợ tối đa. C̣n miền Nam Việt Nam chúng ta tức khối người Việt quốc gia th́ được các nước trong thế giới tự do hỗ trợ mà đứng đầu là Hoa Kỳ.

 

Nói về chính nghĩa th́ không người Việt quốc gia chân chính nào nói là Cộng Sản có chính nghĩa c̣n chúng ta, những người Việt quốc gia, là không có chính nghĩa. Bởi v́ chúng ta chiến đấu để bảo vệ cho người dân và đem lại tự do và dân chủ thực sự cho người dân chứ không phải để phục vụ cho bất cử quyền lợi của bất cứ quốc gia nào hay chủ nghĩa ngoại lai nào. C̣n Cộng Sản Việt Nam, với nhăn hiệu “Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc” chỉ là bánh vẽ. Tuy miệng nói đem tự do dân chủ hạnh phúc cho dân nhưng thực tế chúng chủ trương độc tài và tước đoạt hết tất tài sản cùng các quyền tự do của con người. Mục đích của chúng là thi hành nghĩa vụ quốc tế, gieo rắc chủ thuyết Cộng Sản ḥng nhuộm đỏ toàn thể thế giới . Bởi vậy có thể nói chúng ta lúc nào cũng có chính nghĩa. Nhưng hầu hết những người nông dân ở thôn quê cũng như những người lao động nơi chốn thị thành và ngay cả một số trí thức u mê, ham danh, hám lợi, bị Cộng Sản tuyên truyền và bịp bợm, lại lầm tưởng rằng Cộng Sản có chính nghĩa.

 

Đọc lại lịch sử, chúng ta thấy năm 1945, ngày 9 tháng 3, chính phủ Trần Trọng Kim ra đời. Nếu bọn Việt Cộng không cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim và rước Pháp trở lại th́ đây có thể nói là chính phủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam, một chính phủ tự do, độc lập và có chủ quyền v́ chỉ ít lâu sau Nhật đă phải đầu hàng đồng minh. Nhưng v́ chính phủ Trần Trọng Kim qúa yếu hay nói cho đúng, các đảng phái quốc gia qúa yếu, lại không được nước nào hỗ trợ, trong khi đó th́ bọn Cộng Sản VN không những được Cộng Sản Quốc Tế hỗ trợ, mà lúc đầu c̣n được cả Mỹ giúp đỡ. V́ thế chúng đă cướp được chính quyền một cách dễ dàng, rồi rước quân đội Pháp vào để rảnh tay tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Sau khi đă đạt được mục đích đen tối này, chúng mới mở cuộc chiến chống Pháp vào ngày 19/12/46 để giành chính nghĩa. V́ thế đối với người dân ít học, thấy chúng với chiêu bài chống thực dân Pháp đă cho rằng bọn Việt Cộng có chính nghĩa.

 

Người Pháp biết không thể nào thắng được Việt Cộng nên đành phải đă trao trả phần nào chủ quyền cho người Việt Quốc gia mà người lúc bấy giờ, Hoàng Đế Bảo Đại, được coi như là đại diện. Các đảng phái quốc gia v́ yếu thế đành phải chấp nhận Giải Pháp Bảo Đại. Dựa vào người Pháp, để lập chính phủ, làm cho chính nghĩa của chúng ta bị lu mờ v́ tuy là một quốc gia, nhưng vẫn c̣n nằm trong khối Liên Hiệp Pháp, nói khác đi là vẫn c̣n lệ thuộc phần nào vào người Pháp. V́ thế Việt Minh (Việt Cộng) đă vin vào đó để tuyên truyền. Do đó tuy có chính nghĩa mà người Việt Quốc Gia vẫn không được đa số người dân, nhất là giới nông dân, thợ thuyền công nhận.

 

Nă m 1955, sau khi chính phủ Ngô Đ́nh Diệm truất phế vua Bảo Đại, yều cầu quân đội Pháp phải rút về nước và thành lập nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam. Chế độ Việt Nam Cộng Ḥa tuy phải dựa vào hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam Cộng Ḥa hoàn toàn độc lập và có chủ quyền, không hề lệ thuộc một nước nào. Ngay cả Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tích cực và mạnh mẽ nhất cũng phải tôn trọng. V́ thế chúng ta có thể nói, chính phủ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă làm cho chính nghĩa của chúng ta bừng sáng trở lại. Nhưng tiếc rằng chế độ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm chỉ kéo dài đươc 8 năm, đến năm 1963, một số tướng lănh bất hảo đă nghe theo lời xúi dục của Hoa Kỳ làm đảo chánh, lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Rồi cho phép Mỹ đưa quân đội vào Việt Nam để bọn Việt Cộng lại có cớ tuyên truyền là Hoa Kỳ xâm lược miền Nam VN và miền Nam VN chỉ là tay sai của Hoa Kỳ. Đây có thể nói là lần thứ hai chính nghĩa của chúng ta lại bị lu mờ khiến người dân lại không c̣n tin tưởng vào chính nghĩa của chúng ta.

 

Đó là đối với quốc nội tức đối với nhân dân Việt Nam. C̣n đối với thế giới th́ sao? Chiến tranh 1946-1954, quân đôi Pháp đánh nhau với Việt Cộng là chính, quân đội Quốc Gia Việt Nam nằm trong quân đội Pháp chứ không phải là quân đội độc lập, riêng rẽ. V́ vậy đối với thế giới, chúng ta vẫn không được coi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền.

 

Hăy nh́n vào cuộc ḥa đàn Genève 1954. Mặc dầu Cộng Sản Việt Nam được cả khối Cộng Sản hỗ trợ, nhất là hai nước Nga Sô và Trung Quốc, nhưng trong bàn hội nghị, chúng (Nga Sô và Trung Cộng) vẫn để Cộng Sản Việt Nam ngồi ở vị trí quan trọng nhất để nói chuyện trực tiếp và ngang hàng với Pháp mặc dầu mọi quyết định của Việt Cộng đều phải được Nga Sô và Trung Quốc chấp nhận. C̣n chúng ta (Việt Nam) chỉ được ngồi bên cạnh người Pháp cho có chứ không hề được trực tiếp thương thảo. Mọi chuyện, Pháp lại giành vai tṛ chính để nói chuyện trực tiếp với Việt Cộng và quyết định. Quốc Gia Việt Nam đóng vai phụ và ngồi ở vị trí thứ yếu, làm cho thế giới có cái nh́n là Quốc Gia Việt Nam lệ thuộc nước Pháp và không có chính nghĩa, không có chủ quyền.

 

Cuộc ḥa đàm Paris 1973 cũng vậy, Cộng Sản Quốc Tế đứng đầu là Nga Sô và Trung Quốc, hỗ trợ hết ḿnh cho Cộng Sản Việt Nam, không những về vật chất, súng đạn, mà cả quân đội và chỉ huy cả trận chiến, nhưng chúng cũng không hề để lộ diện trên chi ến trường cũng như trên bàn hội nghị. Tại bàn hội nghị, chúng cũng để cho Cộng Sản Việt Nam ngồi ở vị trí quan trọng nhất để nói chuyện trực tiếp và ngang hàng với Hoa Kỳ, c̣n bọn chúng (Nga Sô và Trung Cộng) chỉ ngôi ở những vị trí thứ yếu để hỗ trợ tinh thần mà thôi, mặc dầu trên thực tế, nhất cử, nhất động, bọn Việt Cộng đều phải hỏi quan thầy Nga Sô và Trung Cộng. Trái lại, Hoa Kỳ th́ luôn luôn chường mặt ra, không những ở trên chiến trường mà cả trong bàn hội nghị cũng giành lấy ngồi ở vị trí quan trong nhất và nói chuyện trực tiếp với Cộng Sản Việt Nam, để Việt Nam Cộng Hoà ngồi ở vị trí thứ yều và chỉ đóng vai phụ làm cho thế giới có cảm tưởng là Việt Nam Cộng Ḥa cũng là một nước lệ thuộc Hoa Kỳ, không có chủ quyền v́ vậy chính nghĩa của Việt Nam Cộng Ḥa cũng bị lu mờ.

 

Ngày nay, với những bí mật được phơi bầy ra trước ánh sáng, với những biến cố mất đất, mất biển, mất trên 10,000 cây số vuông ở biên giới Việt Trung, mất ải Nam Quan, mất thác Bản Giốc, mất Trường Sa, Hoàng Sa và ngay cả một phần trung tâm lănh thổ Việt Nam, vùng Cao Nguyên Trung Việt, mà bọn Cộng Sản Việt Nam đă để cho Trung Quốc tự do khai thác Bô Xít và coi như vùng tự trị của bọn chúng. Sinh viên học sinh và đồng bào trong nước biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lược đă bị ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam cấm đoán và bắt bớ. Với vụ rước đuốc thế vận hội 2008 của Tầu Cộng ngay tạ i Hà Nội, Sá G̣n, bọn Cộng Sản Việt Nam đă cho công an bảo vệ, để ḷi bộ mắt bán nước và lệ thuộc Trung Cộng thật rơ ràng. Chúng không c̣n có thể lừa bịp đồng bào trong nước cũng như thế giới được nữa; Chính nghĩa mà bọn Cộng Sản Việt Nam rêu rao do sự tuyên truyền và lừa bịp mà có được, không c̣n nữa.

 

Ngay nay, không phải chỉ có những người Việt Hải Ngoại tỵ nan Cộng Sản mới chống Cộng, mà người trong nước và ngay cả những người đă từng đi theo Việt Minh, Cộng Sản từ 1945 và có tới 4, 5 chục tuổi đảng cũng chống Cộng. Điển h́nh là cựu Trung Tá Quân Đội Cộng Sản Trần Anh Kim, nguyên bí thư đảng ủy tỉnh Thái B́nh, trong một cuộc phỏng vấn của ông Hoàng Hà (Tiếng Nói Đa Nguyên) ông Trần Anh Kim nói “Không phải là Mỹ xâm lược Việt Nam mà là Trung Quốc xâm lược Việt Nam và gọi bọn lănh đạo Việt Nam là môt “lũ hèn nhát”, là một “Tập Đoàn Lừa Đảo”. Ông công nhận trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, quân đội VNCH giữ Hoàng Sa là những người anh hùng của dân tộc. Xin click vào đây để được nghe trực tiếp những lời phái biểu của ông:

 

http://www.esnips.com/doc/c39aa743-0876-465e-ad78-3a628a88b9e4/Bai-Phong-Van-Tran-Anh-Kim/?widget=flash_player_note

 

 

Anh Đặng Xuân Khánh, một sinh viên trẻ hiện đang sống tại Việt Nam trong bài “Đâu là sự thật” đă viết:

 

“Chúng tôi đă được học tập dưới hệ thống nhà trường xă hội chủ nghĩa (XHCN) về lư do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”,”miền Nam bị Mỹ, nguỵ ḱm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam”v.v… Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đă biết nhiều hơn trước. Về lư do tại sao đă có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đă được tuyên truyền trong nhà trường”.

 

Chính Trần Độ, một tướng lănh của Việt Cộng, trong một cuộc phỏng vấn của LS Trịnh Hội cũng đă phải cộng nhận:

Tôi (Tướng CS Trần Độ) đă b ra trên 50 năm để đánh đuổi thực dân, dành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng sau hơn 50 năm tôi mới nhận thức ra được rằng cái thể chế mà tôi giúp tạo dựng lên nó c̣n tệ hơn chế độ thực dân của 60 năm trước”.

 

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một người bất đồng chính kiến ở trong nước, trong bài “Lập Lờ Đánh Lận Con Đen- Lộng Giả Thanh Chân” đăng trong “danlambao” viết:

 

Hồi c̣n học phổ thông và cả khi học đại học, khi học về giai đoạn lịch sử của Việt Nam từ 1956-1975, chúng tôi luôn được dạy rằng chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa là của những kẻ “ngụy quyền bán nước”, hoặc “quân tay sai, bán nước” cho “kẻ xâm lược Mỹ”

 ……………………..

Nhưng sau này khi tự t́m hiểu thêm th́ chúng tôi không thấy một tư liệu hay một nguồn tin nào cho thấy Việt Nam Cộng Ḥa “quân tay sai bán nước” đă kư hiệp định hay đàm phán ǵ với Mỹ hay với bất kỳ quốc gia nào dẫn đến để mất lănh thổ, lănh hải của Tổ quốc. Ngược lại, các tư liệu c̣n cho thấy chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa c̣n thể hiệ n một lập trường dứt khoát, cương quyết trong vi ệc phản đối và bảo vệ Hoàng Sa khi Trung Quốc cộng sản của Mao Trạch Đông tấn công chiếm Hoàng Sa năm 1974”.

 

Đối với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không phải chỉ những người những miền Nam, đă sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà hay được hưởng được hưởng những ân huệ của chế độ Việt Nam Cộng Ḥa mới trân qúy và bảo vệ mà ngay cả những người sinh ra dưới chế độ Cộng Sả n và được dậy dỗ bởi Cộng Sản cũng mong muốn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ có ngày tung bay khắp vùng trời Việt Nam. Trong bài “C̣n Cờ Đỏ Sao Vàng Thi Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” đăng trong tờ báo chui trong nước, tờ “Báo Sinh Viên Yêu Nước”, tác giả nói “lá cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam”,

 

Gần đây, một ng ười nhạc sĩ trẻ trong nước, nhạc sĩ Việt Khang, mặc dầu sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sản, nhưng anh cũng đă nhận thức được bọn Việt Cộng chẳng có chính nghĩa ǵ cả . Thái độ hèn nhát, tinh thần nô lệ và hành động bán nước của ngụy quyền Việt Cộng cũng như t́nh trạnh đất nước đang mất dần bởi sự xâm lấn của Trung Cộng đă làm cho anh uất hận và phải hét lên qua hai bài nhạc “Việt Nam Tôi Đâu ?” và “Tôi Là Ai?” và anh đă bị ngụy quyền bắt giam ngay lập tức.

 

Tuy nhiên, một phần v́ sự bưng bít thông tin củ a Việt Cộng, một phần v́ chính sách hủ hoá của chúng vẫn c̣n nhiều đồng bào trong nước không biết nhiều về hiện t́nh đất nước, nhất là các đồng bào ở các vùng thôn quê hẻo lánh. V́ vậy, chúng ta có bổn phận phải làm sao cho đồng bào cả nước, nhất là giới nông dân, thợ thuyền, thấy rơ được cái tội buôn dân, bán nước của bè lũ Cộng Sản Việt Nam cũng như b ản chất nô lệ của chúng. Chúng ta phải hỗ trợ những người có tinh thần yêu nước như Việt Khang có như thế sự vùng dậy đứng lên của đồng bào trong nước để lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam mới sớm bùng phát để lật đổ chế độ CSVN, một chế độ nô lệ cho Trung Quốc, một chế độ hại dân, hại nước, chỉ biết măi quốc cầu vinh, chỉ biết tham nhũng và ức hiếp đồng bào, để xây dựng một chế độ tự do dân chủ thực sự, một chế độ mang lại sự ấm no, hạnh phúc thực sự cho dân tộc, giầu mạnh cho đất nước.

 

 

Tưởng niệm ngày 30/4

Lê Duy San

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính