LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN:

VUA TRẦN NHÂN TÔNG

(1258-1309)

 

 

    

 

 

Các Người chớ quên!

Nghe lời Ta dạy

Chính nước lớn

Làm những điều bậy bạ

TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI

Bất nghĩa bất nhân

Ỷ nước lớn

Tự cho ḿnh cái quyền ăn nói!

Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!

Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.

Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!

 

Họa Trung Hoa!

Tự lâu đời truyền kiếp!

 

Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!

Không tôn trọng biên cương theo quy ước

Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta

Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo

Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

 

Gặm nhấm dần

Giang Sơn ta nhỏ lại

Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

 

Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới

Canh cánh bên ḷng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA!

Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT

Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

 

VẬY NÊN

CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN

KHÔNG ĐỂ MẤT

MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI

HĂY ĐỀ PH̉NG

QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!

 

LỜI NHẮN NHỦ

CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC

CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.

 

 

 

 


VUA LÊ THÁNH TÔNG

 

(1473)

 

 

 

 

 

“Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ

 

làm mồi cho giặc th́ phải tội tru di”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính