Thư ngỏ đổi tên nước, đổi tên đảng: Chuyện đầu voi đuôi chuột

 

Lăo Ngoan Đồng

 

 

Hăy thôi làm chuyện không tưởng là viết thơ ngỏ, xin cho với những tên đầu têu của đảng cộng sản Việt Nam làm ǵ cho hao hơi tổn sức vô ích, bọn chúng từ tên Hồ Chí Minh ngày xưa cho đến Nguyễn Phú Trọng bây giờ, có tên nào mà chẳng phải là tay sai của trung cộng?

 

Trên báo mạng trong những ngày đầu trung tuần tháng 12 năm 2015 có đăng bức thư ngỏ kêu gọi lảnh đạo đảng csvn “đổi tên đàng, tên nước” của hơn một trăm (127) nhân sĩ, trí thức, cựu lảnh đạo trung cao cấp, và các nhà hoạt động xă hội hàng đầu ở Việt Nam đă gửi thư ngỏ tới Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam “yêu cầu đổi tên đảng, đổi tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác - Lênin và thay đổi triệt để v́ tương lai dân tộc”.

 

Đọc từ đầu đến cuối bài, kẻ viết bài nầy cho rằng “bức thư ngỏ” đề ngày 9 tháng 12 đó của các “ngài” đă kư tên, chẳng khác ǵ h́nh ảnh của một con vật có “đầu voi đuôi chuột”.

 

 

Đầu voi:

 

Phần mở đầu của thư ngỏ có vẽ như những lời kết tội đảng cộng sản Việt Nam:

 

Trích: Sự phát triển của đất nước bị ḱm hăm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội theo mô h́nh Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin…..Đường lối sai lầm theo ư thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc”. Ngưng trích.


 

Những lời lẽ nầy hàm ư chê trách đảng csvn đương thời vẫn c̣n mê muội bám theo chủ nghĩa Mac – Lênin, cái mà đă bị chính nước khai sinh ra nó bỏ vào hố rác. Hậu quả là đưa đất nước Việt Nam vào ngơ cụt, không chịu chống đối quân bành trướng trung cộng đang xâm lấn bờ cơi Việt Nam trên đất liền cũng như biển đảo.

 

Hay lắm ! ư nghĩ nầy trùng hợp với suy nghĩ của hầu hết người Việt Nam trên toàn thế giới.

 

Đảng cộng sản đă được Hồ Chí Minh, vâng lịnh ông thầy Nga xô mang về áp đặt nền móng cai trị dă man lên đầu lên cổ của dân tộc Việt trong hơn 70 năm nay.
 

Thành tích của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 70 năm đó là đă giết hơn 2 triệu người dân Việt, biến ṭan cơi Việt Nam, nhất là Miền Nam , từ đang trên đà phát triển văn minh sung túc trở thành nghèo đói, bần cùng;

 

Từ một nước với nền đạo lư luân thường phát xuất từ nguồn cội của Gia Đ́nh và Tổ Quốc, niềm tin Tôn Giáo, trở thành vô Tổ Quốc, vô Gia Đ́nh, vô Tôn Giáo;
 

Từ một nước độc lập, có chủ quyền toàn vẹn trên lảnh thổ, lảnh hải đă được quốc tế công nhận, trở thành một nước lệ thuộc hoàn toàn về văn hóa, chánh trị, kinh tế, quốc pḥng vào ngọai bang trung cộng, kẻ mà từ hơn 4 ngàn năm nay, lúc nào cũng lâm le cưỡng chiếm nước Việt Nam.

 

Đuôi chuột:

 

Trích: “Công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên của cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng quyền hạn của ḿnh, băi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp măn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lănh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người…

"Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đă cận kề, cơ quan lănh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đă kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xă hội và có bước phát triển mới….”  ngưng trích.


 

-  Trên phần nhận xét, các “ngài”cho rằng đảng cộng sản không tốt, đă làm hại Dân Tộc Việt Nam trong 70 năm nay, cho nên các “ngài” yêu cầu đổi tên đảng và tên nước, nhưng phần cuối lại yêu cầu đại hội XII của đảng csvn phải tiến hành cho giống như đại hội VI của đảng csvn từ ngày 15 đến 18 năm 1986;

-  Đổi tên đảng sao lại vẫn đề nghi bầu “ban chấp hành trung ương đảng” theo đúng “điều lệ đảng cộng sản việt nam” ?

-  Đề nghị đổi tên đảng, tên nước nhưng không thấy mấy ngài đề nghị đổi thành tên ǵ ? Tối thiểu cũng nên đưa ra đề nghị ư nghĩa mới, nhưng chẳng thấy ǵ hết.

-  Sau khi kết thúc đại hội 12 của đảng theo yêu cầu của các ngài, th́ “Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới”. Như vậy dù đổi thành tên ǵ th́ đảng đó vẫn là của những tên gốc cộng sản, và họ trọn quyền lảnh đạo đất nước, tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc”.  Như vậy từ cộng sản, thay đổi trở thành hậu cộng sản để trị v́ dân tộc Việt Nam.

 

Từ phần mở đầu đến phần kết luận, kẻ viết bài nầy nhận thấy mấy “ngài” chẳng có một quyết tâm nào để hủy bỏ đảng cộng sản Việt Nam, điều mà mấy ngài đă có phần đồng ư với ṭan dân Việt Nam là, đảng cộng sản theo chủ thuyết Max-Lenin là tai họa của đất nước trong 70 năm qua.

 

Theo thiển ư, trên 100 mạng của các ngài, chẳng có một mạng nào có thành tâm trừ khử tai ách cho dân tộc Việt Nam, vậy mà có người trong số các ngài lại cho rằng “thư ngỏ đó không phải là điều ăo vọng”.

 

Mấy ngài chắc c̣n nhớ, trước thư ngỏ nầy, cũng đă có thư ngỏ của 72 (hay 92, không nhớ rơ) người có danh là “lăo thành cách mạng” cũng đă gởi cho bọn lảnh đạo Ba Đ́nh, họ chẳng có nhận được trả lời hay đáp ứng một điều yêu cầu nào, mà chắc rằng trong số đó cũng có các ngài tham gia. Có phải mất mặt lắm không?

 

Vậy th́ lại viết thư ngỏ cho bọn giả ngơ giả điếc, chắc chỉ là để cho có, để tỏ vẻ ta đây dù đang có sổ lảnh tiền hưu của việt cộng, nhưng cũng muốn có phần “lên tiếng với người ta”!

Trong bài viết : “Lăo thành cách mạng, có xứng không?” kẻ viết bài nầy đă có đề nghị với mấy ông có danh là “lăo thành cách mạng hăy thôi làm chuyện không tưởng là viết thơ ngỏ, xin cho với những tên đầu têu của đảng cộng sản Việt Nam làm ǵ cho hao hơi tổn sức vô ích, bọn chúng từ tên Hồ Chí Minh ngày xưa cho đến Nguyễn Phú Trọng bây giờ, có tên nào mà chẳng phải là tay sai của trung cộng?

 

Nếu đă sáng con mắt, biết phân biệt chánh tà, thiện ác, thật tâm v́ tiền đồ của Tổ Quốc, th́ với danh xưng là trí thức, là lăo thành cách mạng, chắc cũng có chút tiếng tăm, được nhiều người vị nể, th́ hăy đứng lên quy tụ “đồng chí”, thân hữu, cùng vận động một cuộc cách mạng thật sự, cùng với đồng bào các giới, nổi dậy lật đổ bọn bạo quyền cộng sản Việt Nam, thành lập lại một nước Việt Nam mới. Chừng đó, hăy đặt lại tên nước, đặt lại tên đảng, không những một, mà sẽ có rất nhiều đảng để cho chúng ta dặt tên.

 

Làm được như vậy, không phải là “đầu voi đuôi chuột”, mà nó sẽ là “Đầu Rồng Đuôi Phụng”, tượng trưng cho ḍng giống Tiên Rồng.

 

17/12/2015

Lăo Ngoan Đồng 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính