Tội ác cộng nô

 

Gây bao thảm cảnh nát tan lòng!

Lũ cộng hung tàn đúng thế không?

Bốn triệu hồn oan còn phảng phất

Toàn dân thân xác mãi nô vong

Đang tâm rước giặc vào cai trị

Gi đảng đầy dân ký hợp đồng

Tội ác muôn đời không rửa sạch

Hãy mau vùng dậy cứu non sông!!!

 

Lâm Hoài Vũ

26/10/2019

 

  

                                                                                            Họa:

Vẹn núi sông

 

Phá nước tan hoang, chúng phỉ ḷng!

Giang sơn cướp trọn để dâng không!

Bắc phương giặc ấy từng nguy khốn

Tàu mán lũ này vốn bại vong

Tiên liệt uy lừng pho sách sử

Người xưa dũng khí vững thanh đồng

Cháu con Hồng Lạc thân chi sá

Quét sạch trong ngoài, vẹn núi sông

 

Dân Nam

 

 

                                                                                              Họa 2:

 

Phục Quốc chung tay

 

Ngẫm cảnh Quê Cha lệ giấu ḷng

Giang Sơn đà mất! Người hay không!!?

“Công Hàm năm tám”đảo dâng hiến

“Mật ước thành Đô”nước tuyệt vong!!

Cơng rắn cắn gà quân thái thú

Rước voi giày mả lũ thông đồng

Ai ơi! Ta hăy mau vùng dậy

Phục Quốc chung tay sạch núi sông!!

 

Camthành, Oct 26, 2019

Tha Nhân họa với LHV

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính