Giành lại Hoàng Sa-Trường sa, không phải bằng cách biểu t́nh!

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

Lch s đă chng minh, và tin nhân ca chúng ta đă truyn đt cho hu thế vi nhng bài hc máu xương qua c ngàn năm Bc thuc; lũ gic Tu không bao gi chu t b tham vng làm bá ch thiên h; mà đc bit là đi vi đt nước Vit Nam. Chúng ta đng bao gi quên, mà phi ghi nh, ngày xưa, khi dân tc ta đă tng đau thương qua c ngàn năm b gic Tu đô h, và cũng tng có nhiu ln, qua các triu đi, triu đ́nh ca nước Nam v́ không mun đ máu, nên đă tng phi “ngoi giao” bng cách t vic c s thn sang Tu đ “thương thuyết” cho đến phi “triu cng” đ mi th ngc, ngà, châu báu… k c vic “cng người”; nhưng bn gic Tu vn không không bao gi chu t b tham vng thôn tính nước ta; và lúc nào chúng cũng đu mun biến nước Vit Nam tr thành mt “tiu qun” ca nước Tu.

 

Chính v́ nhng l y, nên t thu xa xưa bn gic Tu đă áp dng chính sách ngu dân, và Hán hóa người dân Vit bng vô s qu kế, như t “văn hóa” Khng T, đến các h tc mê tín d đoan như nhng h tc đt vàng mă cúng ma, do tên Thái Lĩnh và Vương Dũ đi Hán Hoa nguyên niên (105) bày đt ra; nht là ngày “Tết Đoan Ng” mà đa s người dân Vit đă không biết ǵ v cái ngày mùng 5 tháng 5 c; v́ ngày này, theo nhiu truyn thuyết khác nhau, nhưng chc chn bt ngun t bn gic Tu đ th cúng Khut Nguyên.

 

Ngoài nhng th được gi là “văn minh” y, người ta c̣n thy nhng tên tướng Tu như: Hán Th Đ́nh Hu, Quan Thánh Đế Quân, tc Quan Văn Trường đă được th cúng ngay trong chùa Pht ?!

 

Nhng h tc, mê tín d đoan này, đáng lư ra, người Vit Nam phi ư thc được, và phi bài tr tn gc r; nhưng tiếc rng cho đến hin thi, ngay c nhng người đang sng ti hi ngoi, mà hàng năm vn “cúng Tết Đoan ng” mùng 5 tháng 5, và vn mua vàng mă, M kim, Âu kim gi do bn gic Tu “sn xut” ri đem sang các nước có người Vit đnh cư đ bán. T hơn na, là có nhiu người tng hô hào “ty chay không dùng hàng Tu” nhưng trong gia đ́nh vn c gi nhng nhng h tc này. Ngoài ra, ngay ti nhiu chùa th Pht, nhưng li cũng th cúng Khut Nguyên vào ngày “Tết Đoan Ng” mùng 5 tháng 5!

 

Chúng ta không ph nhn tt c nhng li ca Khng T, nhưng không th đem tt c nhng li ca Khng T đ áp dng vào cuc sng như là “khuôn vàng thước ngc”; hay là “ư chí” chng hn, v́ Khng T nói: “Trung quân ái quc”. Vy th́, nếu k nào mun “noi gương” Khng T, th́ c “trung” vi “quân” tc “vua” Trương Tn Sang, hay có th là “vua” Nguyn Tn Dũng, v́ ko không, th́ s phm ti “khi quân” nếu “vua” Sang, vua Dũng x chết, mà không chu chết th́ “Quân x thn t, thn bt t bt trung”; hay có l, người ta ch mun “trung” vi “quân”… Tu, tc  “vua” H Cm Đào, v́ đă t nhn ḿnh là “con dân” ca “Khng T-thiên triu” ?

 

Nhưng có mt điu hơi kỳ, là khi c xem Khng T như là “ph mu chi dân”, và luôn luôn mun viết bng ch bùa, chê ch quc ng, nhưng li c dùng ngày gi Dương lch, v́ Dương (Tây) lch, được tính và là ngày đánh du ca s kin Thiên Chúa Giáng sinh!

 

Người viết mun nói, v́ gic Tu là k thù truyn kiếp ca dân tc Vit Nam. Chính v́ thế, nếu là người Vit Nam yêu nước chân chính, th́ không bao gi được khiếp nhược, không van xin, không có “xă giao” ǵ hết, mà phi quyết lit đánh đui bn chúng ra khi b cơi Vit Nam, như tin nhân ca chúng ta đă làm.

 

Nên nh, vào mt thu vàng son, vua tôi nước Vit, dù ch vi gy tm vông, cung kiếm, nhưng vi mưu lược và ḷng yêu nước nhit thành, quyết không đi chung tri vi gic, nên đă đem xương trng, máu đào, đ khc vào nhng trang s hào hùng vi  nhng chiến công lng ly, đă khiến cho lũ gic Tu phi khiếp vía, kinh hn. C̣n ngày nay, vào thế k 21, cc din thế gii đă thay đi; bi vy, bn gic Tu cho dù có hung hăn đến đâu, th́ chúng cũng không bao gi biến đt nước ca chúng ta tr thành mt phn lănh th ca chúng như Tân Cương, như Tây Tng cho được; v́ nếu bn gic Tu dám đánh chiếm nước ta, th́ chc chn các cường quc trên thế gii s không bao gi chu ngi yên mà nh́n bn chúng thc hin gic mng bá ch thiên h.

 

Tuy nhiên, mun đánh đui gic Tu ra khi đt nước, và mun giành li Hoàng Sa-Trường Sa, th́ không phi ch “biu t́nh” dù “ti gia-ti chùa” hay k c ngoài đường, th́ bn gic Tu chúng s, mà tr hết bin-đo li cho chúng ta. Nhng k đă và đang mng du, hoang tưởng, vng Khng T, th́ nên m mt, m trí ra, đ thy rng, bao nhiêu năm qua, người dân Tân Cương đă tng biu t́nh, và người dân Tây Tng đă chng nhng biu t́nh, mà h c̣n t đt thân ḿnh thành nhng “cây đuc sng” tht s, ch không h có chuyn do người khác đt; nhưng bn gic Tu chúng có tr li na tc đt nào hay không ?

 

Vy th́, trước khi phi đ̣i, phi giành li Hoàng Sa-Trường sa, th́ điu cn phi làm trước mt, là phi cùng nhau đui hết lũ gic Tu trong cái Dinh toàn quyn, là cái “Hc vin Khng T”, cùng vi nhng nơi nào có mt bn gic Tu đă và đang chiếm c như: Vnh Cam Ranh, Hi Pḥng, B́nh Thuân, B́nh Dương, Tây Nguyên… đó là nhng tên gic Tu đang ngay trước mt, ngay trên lănh th ca nước Vit Nam. C̣n Hoàng Sa-Trường Sa, th́ phi đ̣i, phi giành li bng cách vùi chôn hết; vùi chôn vĩnh vin bn chúng xung tn đáy nước ca “Bch Đng Giang”, như Đc Thánh Trn Hưng Đo đă làm. Đng Cng sn Hà Ni không dám làm, không làm, th́ toàn dân Vit s cùng nhau nht t đng lên, k vai sát cánh, đ bng mi giá, k c giá máu, đ giành li quyn t quyết ca dân tc, và thu hi Hoàng Sa-Trường Sa tr v vi T Quc Vit Nam.

 

Trang s xưa, Đc Thánh Trn Hưng Đo đă tng ba ln chiến thng c Nguyên-Mông. Ngày nay, hu du ca Người, là toàn dân Vit s phi sn sàng nguyn đem xương máu ca ḿnh đ bo v đt nước, và giành li tng tc đt đă b rơi vào tay ca bn gic Tu, là k thù truyn kiếp ca Dân Tc.

 

Nước Tu chc chn s phi tr v vi thi kỳ lc quc; và người Vit Nam s viết lên mt trang s mi huy hoàng, ngi sáng, bng lên, vút cao gia Tri Đông Á.

 

Pháp quc, 12/7/2012

 

Hàn Giang Trn L Tuyn

----------------------------------------------------------

 

* Lưu ư: Tất cả những bài viết của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, nếu quư vị nào muốn tiếp tay chuyển tiếp lên các Diễn Đàn Điện Tử, các trang Web trên mạng lưới toàn cầu th́ không có điều ǵ trở ngại, chúng tôi chân thành cám ơn.

 

Tuy nhiên, nếu quư vị nào muốn in vào sách, báo có tính cách thương mại, xin vui ḷng liên lạc để có sự đồng ư của tác giả trước, qua địa chỉ email: hangiangletuyen@gmail.com .

 

----------------------------------------------------------

 

Hăy nh́n gương người dân Tây Tạng: Xuống đường, Tự thiêu, Tầu cộng có trả lại đất nước của họ không?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính