“PA84-Công an Tp.HCM” lạm dụng thông tin tài khoản cá nhân của Lm Lê Ngọc Thanh

 

 

GNsP (19.11.2015) – “Pḥng An ninh tài chính – Tiền tệ – Đầu tư (PA84) – Công an Tp.HC đề nghị “Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Tp.HCM” cung cấp thông tin, hồ sơ mở tài khoản tại các ngân hàng,  của cha Lê Ngọc Thanh, Ḍng Chúa Cứu Thế, trái pháp luật.

 

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của Cha Thanh được kư  bởi ông Nguyễn Văn Dũng – “Cục trưởng cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Tp.HCM”- vào ngày 16.10.2015. Văn bản này được đóng dấu ‘mật’.

 

 

“Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Tp.HCM” ra văn bản trái pháp luật

 

Tuy nhiên, văn bản yêu cầu ‘cung cấp thông tin’ do ông Nguyễn Văn Dũng, “Cục trưởng cục Thanh Tra, Giám sát ngân hàng TP.HCM” (thuộc cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng- của Ngân hàng nhà nước), kư  có ba điểm cần quan tâm:

 

Thứ nhất: Ông Dũng không là người có đủ thẩm quyền để kư văn bản yêu cầu ‘cung cấp thông tin’, hồ sơ mở tài khoản cá nhân của người khác, cụ thể là cha Lê Ngọc Thanh.

 

Thứ hai: Văn bản trên không phải là ‘trong quá tŕnh thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án’ liên quan đến cha Thanh, mà chỉ là hỗ trợ theo yêu cầu của PA84 (một pḥng của công an Tp.HCM). Theo quy định, nếu PA84 có yêu cầu th́ người có thẩm quyền kư phải là Giám đốc, hoặc Phó Giám đốc Công an Tp.HCM.

 

Thứ ba: Văn bản trên không có đủ nội dung và tài liệu kèm theo theo qui định: Lư do cần cung cấp thông tin; Mục đích sử dụng thông tin; Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến cha Thanh.

 

 

Ai, cơ quan nào đủ thẩm quyền yêu cầu ‘cung cấp thông tin’ tài khoản cá nhân?

 

Tại khoản 3 Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng qui định về “Bảo vệ quyền lợi của khách hàng: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm…3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng;…”.

 

Và Điều 14 về “Bảo mật thông tin: …3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng”.

 

Như vậy, nếu “có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”, ngân hàng sẽ “được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch” của cha Thanh.

 

Tuy nhiên, qui định này của Luật Các tổ chức tín dụng vẫn bị loại trừ trong “trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này th́ áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”(khoản 3 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng).

 

‘Cung cấp thông tin’ cá nhân trong trường hợp nào?

 

Tại Điều 5 Nghị định số 70/2000/NĐ-CP qui định về “Cung cấp thông tin: Tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng trong các trường hợp sau :

1.     Theo yêu cầu của khách hàng hoặc người được khách hàng uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

2.     Phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.

3.     Theo yêu cầu bằng văn bản của Tổng Giám đốc tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức này thực hiện quyền và nghĩa vụ của ḿnh theo quy định tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4.     Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước trong quá tŕnh thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, văn bản yêu cầu tổ chức cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải do những người có thẩm quyền sau đây kư:

5.     a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thẩm phán Toà án nhân dân thực hiện theo quy định tại các văn bản do Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

6.     b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự, Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự, Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu trở lên;

7.     c) Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Giám đốc, Phó Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp Bộ, cơ quan điều tra của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân Việt Nam cấp quân khu trở lên;

8.     d) Chấp hành viên hoặc Thủ trưởng các cơ quan thi hành án các cấp được giao thi hành các bản án theo quyết định của Toà án các cấp;

9.     đ) Tổng Thanh tra Nhà nước, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc các tổ chức thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, xét giải quyết khiếu nại tố cáo và chống tham nhũng từ cấp tỉnh trở lên.

 

Do đó, ngân hàng chỉ được ‘cung cấp thông tin’ cá nhân cha Thanh ‘theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước’ có thẩm quyền, với lư do là ‘trong quá tŕnh thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…”.

 

Yêu cầu ‘cung cấp thông tin’ cá nhân phải được thực hiện đúng luật

 

Tại Điểm d khoản 2,2 mục 2 phần II Thông tư số 08/VBHN-NHNN ngày 21.5.2014 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn cụ thể: “…d. Đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo yêu cầu của các đối tượng được quy định tại các khoản 3, 4 Điều 5 và Điều 6 Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 11 năm 2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng: Yêu cầu cung cấp thông tin phải được thực hiện bằng văn bản.

 

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải có đầy đủ các nội dung: Lư do cần cung cấp thông tin; Các thông tin cần cung cấp (nêu cụ thể loại thông tin và tên khách hàng); Thời hạn cung cấp thông tin; Địa điểm cung cấp thông tin; Mục đích sử dụng thông tin; Các tài liệu có liên quan đến việc đang tiến hành thanh tra, điều tra (như Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng).

 

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải do người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 5 hoặc điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 11 năm 2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng kư”.

 

Từ các phân tích trên cho thấy, ông Nguyễn văn Dũng và PA84 đă lạm quyền, yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của cha Thanh là trái qui định pháp luật. Nếu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của cha Thanh cho ông Dũng và PA84 là vi phạm nghĩa vụ ‘bảo mật thông tin’ và ‘bảo vệ quyền lợi khách hàng’.

 

Thông tin cá nhân bị xâm phạm, cần làm ǵ?

 

Khi biết thông tin cá nhân bị xâm phạm, cha Thanh cần công bố rộng răi để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi quyền ‘giám sát’, lên án các hành vi trái pháp luật… Đồng thời, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lư và buộc bồi thường (nếu có thiệt hại) đối với Ngân hàng do “cung cấp thông tin không đúng đối tượng, không tuân thủ đúng các quy định tại Điều 2 Thông tư 08/VBHN-NHNN”; đối với hành vi “lạm quyền”; “lợi dụng chức vụ quyền hạn…” của ông Nguyễn Văn Dũng và Trưởng pḥng PA 84 CA TP.HCM.

 

 

Pv.GNsP

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính