Anh đ đi vo ci viễn du

Từ khi tử chiến với qun th

Danh lừng vạn cổ bia cn tạc

Tiếng rạng mun đời sử vẫn lưu

Biển lặng my tun n sng bạc

Trời trong gi thốc dậy my m

Người xa xa mi khng về nữa

Bỏ lại dương trần kiếp vọng phu

 

 

Đinh Tường

18/01/2020

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh