Tử huyệt!

 

“Cá trong lờ đỏ lừ con mắt

Cá ngoài lờ  ngúc ngoắc muốn vô”

 

Việt gian cộng phỉ tam vô

Đ̣n hèn bịp hợm bưng bô măi c̣n

Nước non, tay giặc xóa ṃn* 

Lời ngon, tiếng ngọt... dân mong làm người!

Ầu ơ... Dân chủ nửa vời

Trước sau khuyển mă gạt đời nữa đây

Dân t́nh trong dạ  nào khuây

Ước ao “quyền sống”, bao ngày đă xa...

Giờ  th́ hải ngoại hoan ca:

Phong trào Dân chủ nước nhà đang lên!!!**

Mừng nhiều xin nhớ đừng quên

Bao lần mắc bẫy, khôn nên tí nào???

Tuyệt nhiên ủng hộ đồng bào

Vận động thế giới lẽ nào bàng quan

Giặc Hồ quỷ kế xảo gian!

Người dân cảnh giác luận bàn tính suy

Nhắm đầu đ̣n giáng một khi

Trúng ngay tử huyệt - Cộng th́ chết tươi!

 

Dân Nam

 

* Nam Quan, Bản Giốc và biển Đông.

**118 nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước?

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính