THẺ ĐẢNG MAFIA!

 

Kiên nhẫn đợi chờ “đảng” đổi thay

Lập lờ, sai sửa, sửa... sai hoài!

Nhân thế, bịp lừa buôn cả nước

Con đen, đánh lận bán dân ngay

Phản quốc hùa theo mong lợi hăo

Việt gian cố bám chút danh đây

Quăng cha thẻ đảng* vào thùng rác

Đất nước rồi ra mới có ngày

 

Đất nước rồi ra mới có ngày

Nhân quyền, dân chủ lại về đây

Cháu con Lạc Việt cùng vun xới

Hậu duệ Tiên Long góp đắp xây

Ngẩng mặt năm châu tương kính qúy

Cao đầu thế giới cảm phục thay

Vứt phăng thẻ đảng phường ma xó*

Vận nước xoay vần sẽ đẹp ngay.

 

Dân Nam

[Trang chính]