Biết nẻo ngay!

 

Cái khó trong đời: biết nẻo ngay

Dân nam lịch sử đă bao ngày

Việt gian bán nước đầy mưu chước

Hiệp đảng buôn dân lắm kế bày

Dấu cũ chắc c̣n bao kẻ nhớ?

Vết xưa ắt vẫn lắm người hay?!!!

Xét v́ “cảm tính” ra nông nỗi

Hay lật mặt rồi: cộng - tiếp tay???

 

Dân Nam

21/12/2006

[Trang chính]