Tan cộng nô…

 

 

 

Vùng lên hỡi! Ba miền Nam Trung Bắc!

Diệt Cộng Hồ, một đảng cướp vong nô

Chúng dă tâm đem dâng bán cơ đồ

Nhằm quy phục bọn rợ Tàu xâm lược

 

Hăy đứng lên! Ta noi gương người trước

Bao tiền nhân từng bước vững non sông

Đấy tấc vàng, từng ví ruộng nhà nông

Nuôi dân nước cùng non sông hưng thịnh

 

Nào đứng lên! Xô bạo quyền gian ngược

Phá gông xiềng đập nát ách sài lang

Nối gót cha anh, chân nhanh bước nhịp nhàng

Giành độc lập, tự do…  giành quyến sống

 

Bao ngh́n năn, gịng hùng lưu huyết thống

Trung liệt Trưng Vương thề sạch bóng quân thù

Chí cả trời Nam dọc suốt cơi minh u

Đinh, Lê, Lư, Trần… c̣n vang vang trống giục

 

“Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh!”

Không thớt voi, không tăng, pháo… tầu ngầm

Với dạ sắt, bằng gan đồng, chí thép

Tan cộng nô, ta tính chuyện ngoại xâm

 

 

Dân Nam

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính