DỨT ĐIỂM!

 

Anh thư, hào kiệt Việt Nam ơi!

Dứt điểm thời cơ đă đến rồi

Cộng phỉ hại dân gây khủng bố

Việt gian bán nước tác yêu thôi

Cơ Trời nung nấu dân vời gọi

Vận nước sục sôi ta đáp lời

Dũng khí tiến lên cùng quật khởi

Tự do, hạnh phúc sẽ muôn nơi

 

 

 

 

CẨU TẶC!

 

Chính mi*, tên tạo cảnh điêu tàn

Khủng bố, giết người, dân oán than

Manh áo, cơ hàn - pḥ đảng cướp

Miếng cơm, cùng khổ - lụy quân gian

Sống gây tang tóc nhà nhà chịu

Chết tạo nghèo nàn cả nước mang

Tàn độc, tham quyền dâng đất Tổ

Lưu manh, xảo trá biếu giang san

 

 

 

 

LIỆU HỒN!

 

Nguyên nhân cũng tại lũ bay

Buôn dân bán nước đọa đày trẻ thơ

Phụ nữ vùi chốn nhuốc nhơ

Bần cùng cả nước, dại khờ dễ sai...

Triền miên bao tháng năm dài

Tội bay đă tỏ chớ hoài bịp gian

Liệu hồn, sám hối ăn năn!

 

 

 

 

VỨT THẺ ĐẢNG!

 

Kiên nhẫn đợi chờ “cộng đảng” thay?!

Lập lờ, sai sửa, sửa... sai hoài!

Bịp lừa thiên hạ buôn cả nước

Đánh lận con đen bán đất đai

Phản quốc hùa theo cầu lợi hăo

Việt gian níu bám chút danh đây?!

Quăng cha thẻ đảng* vào thùng rác

Đất nước rồi ra mới có ngày

 

Đất nước rồi ra mới có ngày

Nhân quyền, dân chủ lại về tay

Cháu con Lạc Việt cùng vun xới

Hậu duệ Tiên Long góp đắp xây

Ngẩng mặt năm châu đều nể phục

Cao đầu thế giới vậy mà hay

Vứt phăng thẻ đảng* phường ma xó*

Vận nước xoay vần sẽ đẹp ngay.

 

Dân Nam

 

 [Trang chính]