Cái lưỡi!

 

Luân-lư dư thừa cả nước tôi?!

Sư cha quốc hóa, hẳn nhiên tồi

Nâng bi cộng tặc tiêu kinh mơ

Bợ đít Việt-gian bỏ Phật Trời

Lănh đạo “nhũn nhường” mong tiếp sức

Chủ chăn kiêng nể đợi hà hơi

Tuồn ra hải ngoại thi nhau giảng

Bác ái, Từ Bi... cái lưỡi thôi!!!

 

Dân Nam

tháng Mười Một 2007

 

 

 

hang nào?!!!

 

Tu hành há phải chi quan?!

Mà đem tục hóa, bẽ bàng thiền môn

Xưa nay xấu tốt tiếng đồn

Ca dao, truyền khẩu, ngụ ngôn rành rành

Hương thơm hữu xạ tự sanh

Chân tu đắc đạo Phật thành tại tâm

Thánh nhân nào bởi áo quần

Xác thân tươi tốt đâu phân dữ lành

Nhân trần nghiệp quả loanh quanh

Đố ngon thoát tục, đua tranh với đời

Nhập nhằng chi giữa cuộc chơi

Cháu con Hồng Lạc? Lạ đời Việt gian!!!

Tỉnh mau đừng có giở gàn

Tín đồ điểm mặt coi hang nào chuồn?!!!

 

Dân Nam

tháng Mười Một 2007

 

 

 

SO SÁNH

* Một số người chọn con đường “tu hành”, cứ ngỡ và mơ như họ đang làm quan với đủ thứ chức tước Công, Hầu, Khanh, Tướng vậy!!!

* Như vậy... Đạo - Đời nào có khác chi nhau!  Xin có đôi lời:

 

Khanh tướng, công hầu xưa đến nay

Làm quan tự cổ chí kim này

Áo quần, cung điện... ngôi sang cả

Gấm vóc, ngọc ngà.... quyền quư thay

Tàn lọng, vơng đưa thân sướng khỏe

Ngựa xe, cờ quạt xác mũm đầy

Thê nhi, tỳ thiếp tha hồ lựa

So sánh... tu hành thiếu thốn thay!!!?

 

Dân Nam

tháng Mười 2007

 

 

 

Sọc dưa!

 

Linh-mục, tu hành thật giỏi ngoan!

Tuân hành chỉ thị “đảng giao ban”

Tốt đời cứ vậy an tâm hưởng

Đẹp đạo lâu bền  phú quư, sang…

Giặc thí bằng khen trông hí hửng

Cộng ṿ đầu thưởng ngó lăng xăng

Quốc doanh, phá đạo nào chi khó

Hỉ xả, từ bi... phát trổ ngang!!!

 

Dân Nam

tháng Mười 2007

 

[Trang chính]