Thư từ chức không hợp tác với Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương & Nội Quy TCCĐ/HTĐ&PC

 

 

 

Kính thưa Quư Vị trong Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland & Virginia,

 

 


Những điều con sắp sửa tŕnh bày sau đây là ư muốn của con Bobby Lư cùng với Anh Dave Nguyễn và chú Hà Nguyễn, chúng con và chú Hà thấy cần phải làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến Hiến Chương và Nội Quy của Cộng Đồng trong hiện tại. Ba Người trong nhóm của con đă được bổ nhiệm vào trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương thuộc nhiệm kỳ 2014-2016 và được mời tham gia vào Ủy Ban Tu Chính trong nhiệm kỳ 2016-2018 và chú Đinh Hùng Cường là đương kim Chủ Tịch chứ không phải là chú Đoàn Hữu Định. Chúng con, chú Hà là những người t́nh nguyện giúp đỡ Cộng Đồng trong mục đích mang đến quan điểm cũng như những sáng kiến trẻ trung trong việc tu chính Hiến Chương. Trong những cuộc thảo luận khi bàn đến những danh xưng
 “Cộng Đồng Chống Cộng với Cộng Đồng Không Cộng Sản” (điều 35), đó là ư kiến của chú Thành. Họ đă giải thích với chúng con hai danh xưng đó đều có ư nghĩa giống như nhau, nhưng dùng tên Cộng Đồng Không Cộng Sản có lợi cho một tổ chức vô vụ lợi (non profit organization). Sự thông hiểu của chúng con trong tiếng Việt không sâu sắc thông suốt như thế hệ Cha Chú v́ lư do đó nên chúng con không nghĩ được sâu xa hơn.


Sau khi hiểu được rơ ràng về sự khác biệt quá nghiêm trọng của hai danh xưng, chúng con đồng ư là Cộng Đồng nên giữ danh xưng “Chống Cộng”.


Chúng con và chú Hà đều đồng ư là chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai quấy trong việc hành xử và đă cố ư thay đổi Cộng Đồng thành một tổ chức khác.
 V́ lẽ đó chúng con và chú Hà không thể tiếp tục đứng sau lưng để hợp tác với Cộng Đồng thêm nữa và đă cùng đồng ư từ chức trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương & Nội Quy kể từ tối hôm qua (Aug 22/2017) trong buổi họp của Liên Hội tại Hội Cao Niên.


Bởi v́ chúng con và chú Hà đồng ư là chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai trong sự kiện này và xin minh định một lần nữa là chúng con ủng hộ hai chữ “Chống Cộng” theo Hiến Chương và Nội Quy đă được đề ra.


Chúng con thuộc thế hệ trẻ luôn có tâm huyết đang và tiếp tục yểm trợ Cộng Đồng trong tương lai, nhưng chúng con không thể ủng hộ chú Đinh Hùng Cường và Ban Chấp hành trong hoàn cảnh này.


Chúng con hiểu là chúng ta cần phải đoàn kết và tránh sự chia rẽ, thế nên chúng con đă thể hiện điều này bằng việc thực hành và chứng minh tâm huyết cùng nhiệt t́nh của chúng con bằng cách làm việc với bất cứ vị Chủ Tịch nào trong Cộng Đồng. Chúng con sẽ tiếp tục làm việc với những bậc cao niên và thế hệ trẻ lâu dài với điều kiện trong đó có sự tương kính và tin tưởng nhau.


Chúng con là thế hệ trẻ và cần được học hỏi nhiều hơn, chúng con luôn kính nể quư bậc trưởng thượng và luôn luôn tôn trọng những truyền thống văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài tốt đẹp. 

 


Nay Kính,

 

 

Bobby Ly – Dave Nguyễn – Hà Dương

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính