X Bm Bum

 


Đảng sản hồ tinh loạn um sm

Khỉ chồn b ch thịt tm lum

X kh Ba Đnh mi thum thủm

Uế thn nhất thể thối um um

Tuyn co tuyn cầy mồm bịt m

Gio g go vịt mỏ khua rm

Đảng cướp st nhn chm nhum ngủm

Dn mừng tay vỗ x bm bum

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh