Xứ tuyết rừng phong c con ma

Hnh người da lợn mm c tra

m cổ cứu con con tắt thở

Nng đầu bế vợ vợ hết la

La đỏ cm tanh mi cờ mu

Đ xanh muống ngọt vị kỳ hoa

Mồm la eng c phun x uế

Tưởng l ma lợn ha vẹm ta

 

 

Bnh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh