Bài giảng trong Thánh Lễ Thánh Gia:

Cầu Nguyện lư và Ḥa b́nh tại DCCT Sài g̣n

 Lm Jos Nguyễn Thể Hiện

 

ngày 27/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo